ธอส.เตรียมออกมาตรการช่วยผู้มีรายได้น้อย

ธอส.เตรียมออกมาตรการช่วยผู้มีรายได้น้อย

ธอส.เตรียมออกมาตรการช่วยผู้มีรายได้น้อย ตั้งเป้าปีนี้ปล่อยสินเชื่อใหม่ 140,700 ล้านบาท

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานปี 2557 เมื่อเทียบกับปี 2556 ว่า ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ทั้งสิ้น 142,697 ล้านบาท สูงกว่าปีที่ผ่านมา 15,858 ล้านบาท และเกินเป้าหมายปี 2557 ที่ตั้งไว้ 134,000 ล้านบาท โดยเป็นสินเชื่อปล่อยใหม่วงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท จำนวน 66,586 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.66 ธนาคารมียอดสินเชื่อคงค้างรวม 794,305 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.85 ขณะที่หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) อยู่ที่ 42,613 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.36 ของยอดสินเชื่อรวม ลดลงจากปีที่แล้ว 45,049 ล้านบาท ขณะที่เงินฝากรวม 652,362 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52,464 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.75

นางอังคณา กล่าวว่า จากผลดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าแม้ปีที่ผ่านมาจะเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อภาพรวมการเติบโตของเศรษฐกิจ แต่ด้วยความมุ่งมั่นและร่วมแรงร่วมใจภายในองค์กร ธนาคารสามารถดำเนินธุรกิจได้บรรลุเป้าหมายทุกด้าน สามารถเป็นสถาบันการเงินหลักในการสร้างโอกาสให้คนไทยโดยเฉพาะกลุ่มรายได้น้อยและปานกลางมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองถึง 120,579 ราย

สำหรับแนวทางการดำเนินงานปี 2558 ธนาคารตั้งเป้าสินเชื่อปล่อยใหม่ 140,700 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 9,304 ล้านบาท โดยจะมุ่งสู่เป้าหมายสำคัญของธนาคารภายในปี 2562 ที่ตั้งเป้าสินเชื่อคงค้าง 1 ล้านล้านบาท สัดส่วนเอ็นพีแอลลดลงเหลือร้อยละ 4.00 รวมถึงเป็นผู้นำสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางอีกด้วย โดยภายในไตรมาส 1 ปีนี้จะมีโครงการสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท เพื่อให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อง่าย แต่ยังอยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงการคลังว่าจะมีรูปแบบใด ขณะที่จะพยายามรักษาสัดส่วนลูกค้ากลุ่มรายได้น้อยของธนาคารให้เป็นลูกค้ากลุ่มหลัก ปัจจุบันลูกค้ากลุ่มนี้คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 46 ของพอร์ตสินชื่อรวม