ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ประกาศผล เริ่มใช้สิทธิวันไหน มีคำตอบ

ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ประกาศผล เริ่มใช้สิทธิวันไหน มีคำตอบ

ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ประกาศผล เริ่มใช้สิทธิวันไหน สามารถเช็กที่นี่ได้เลย

ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ประกาศผล เริ่มใช้สิทธิวันไหน สามารถเช็กที่นี่ได้เลย หลังล่าสุดข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง (ณ วันที่ 7 มี.ค.2566 เวลา 14.00 น.) มีผู้ยื่นขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 700,403 ราย และมีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติที่ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 2,742,919 ราย

ขั้นตอนการขอยื่นขออุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ สามารถยื่นทำเรื่องได้ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

1.ยื่นอุทธรณ์ด้วยตนเอง (ไม่ต้องใช้เอกสาร) ผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คลิก) และ welfare (คลิก)

 • กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด กดเลือก "ผลการตรวจสอบ" โดยระบบจะแสดงผลการพิจารณาคุณสมบัติให้ผู้ลงทะเบียน
 • กรอกวันเดือนปีเกิด เลขหลังบัตร ปชช. กด "ยืนยันตัวตน" 
 • กรณี "ไม่ผ่านคุณสมบัติ " ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลผลการพิจารณาของผู้ลงทะเบียน
 • ระบบจะขึ้นข้อความ "โปรดยืนยันการขออุทธรณ์" ให้เรากดปุ่ม "ยืนยันการอุทธรณ์" อีกครั้ง
 • ระบบขึ้นข้อความสำเร็จ ให้เรากดปุ่ม "ตกลง"
 • สามารถเลือกพิมพ์เอกสารการขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติโดยกดปุ่ม "พิมพ์เอกสารยืนยันการอุทธรณ์" ยกเว้นในกรณีที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเกณฑ์หนี้สิน ซึ่งจะต้องพิมพ์เอกสารเพื่อใช้ประกอบการขอแก้ไขข้อมูล

2.ยื่นอุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย

 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด
 • ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
 • ศาลาว่าการเมืองพัทยา

เอกสารที่ต้องเตรียม (กรณียื่นอุทธรณ์ด้วยตนเอง)

- บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)

เอกสารที่ต้องเตรียม (กรณีมอบอำนาจ)

- บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- หนังสือมอบอำนาจ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

หลังจากดำเนินการยืนยันการขออุทธรณ์ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการขอตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้วยตนเอง

หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติกำหนด เพื่อขอปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

 

ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ประกาศผล เริ่มใช้สิทธิวันไหน มีคำตอบ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ยื่นขออุทธรณ์ สอนทุกขั้นตอนครบจบแบบจับมือทำที่นี่

- "ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66" เช็กวิธียื่นอุทธรณ์ ทำตามนี้ได้เลย

- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โหลดที่นี่เลย หนังสือมอบอำนาจยืนยันตัวตน ยื่นอุทธรณ์

 

หาปุ่มอุทธรณ์ไม่เจอทำอย่างไร?

 • ที่หน้าผลการตรวจสอบคุณสมบัติหากท่านเป็นผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ให้กดที่ปุ่ม "ผลการตรวจสอบ"
 • เมื่อกดแล้วจะเข้าสู่หน้าขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติให้ท่านกรอกข้อมูล ที่กำหนดตามแบบฟอร์มและที่สำคัญที่สุดคือ "ข้อมูลหลังบัตรประชาชน" ตรงช่องรหัสเลเซอร์ ID หลังบัตรประจำตัวประชาชนแล้วกด "ยืนยันตัวตน"
 • จากนั้นจะเข้าสู่หน้าต่างอุทธรณ์ ให้ท่านกรอกข้อมูลตามที่กำหนดตามแบบฟอร์ม

ยื่นอุทธรณ์เสร็จ ประกาศผล เริ่มใช้สิทธิวันไหน?

 • การประกาศผลอุทธรณ์ จะประกาศผลวันที่ 20 มิถุนายน 2566
 • การเริ่มใช้สิทธิ (รอบอุทธรณ์) ได้วันที่ 1 กรกฎาคม 2566

ไทม์ไลน์ระยะเวลาโครงการล่าสุด

เดือน มี.ค.2566

- ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ ผ่าน (รอยืนยันตัวตน) , ไม่ผ่าน (อุทธรณ์ผล)

- ช่องทางยืนยันตัวตน (สำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ) 

 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

1 เม.ย.2566

- เริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ผ่านบัตรประชาชน

 

ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ประกาศผล เริ่มใช้สิทธิวันไหน มีคำตอบ

 

ตารางช่วงเวลายืนยันตัวตน และการได้รับสิทธิ

 • ยืนยันตัวตน วันที่ 1-26 มีนาคม เริ่มใช้สิทธิวันที่ 1 เมษายน 2566
 • ยืนยันตัวตน วันที่ 27 มีนาคม ถึง 26 เมษายน เริ่มใช้สิทธิวันที่ 1 พฤษภาคม 2566
 • ยืนยันตัวตน วันที่ 27 เมษายน ถึง 26 พฤษภาคม เริ่มใช้สิทธิวันที่ 1 มิถุนายน 2566
 • ยืนยันตัวตน วันที่ 27 พฤษภาคม ถึง 26 มิถุนายน เริ่มใช้สิทธิวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
 • ยืนยันตัวตน วันที่ 27 มิถุนายน เป็นต้นไป ริ่มใช้สิทธิวันที่ 1 สิงหาคม 2566

 

ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ประกาศผล เริ่มใช้สิทธิวันไหน มีคำตอบ

 

ข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง