SME D Bank เติมความรู้ กม.คุ้มครองสิทธิฯเอสเอ็มอี 

SME D Bank วางแนวทางขับเคลื่อนงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562

กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  หรือ SME D Bank นารถนารี รัฐปัตย์ หารือ รองอธิบดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม​ สุจิตรา แก้วไกร เพื่อวางแนวทางขับเคลื่อนงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในกระบวนการยุติธรรม