ครม.ไฟเขียวงบกลางฯ 302.5 ล้าน ลดราคาก๊าซหุงต้มแอลพีจีถึงสิ้นปี 65

ครม.ไฟเขียวงบกลางฯ 302.5 ล้าน ลดราคาก๊าซหุงต้มแอลพีจีถึงสิ้นปี 65

ครม.ไฟเขียวงบกลางฯ 302.5 ล้านบาท อุดหนุนก๊าซหุงต้ม ให้ส่วนลดราคาก๊าซ LPG แก่ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหารที่ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ไม่เกิน 100 บาทต่อรายต่อเดือน

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ เห็นชอบการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 302.5 ล้านบาท ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอเพื่อนำไปใช้ในมาตรการช่วยเหลือด้านราคาก๊าซ LPG


สำหรับการดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามมาตรการเร่งด่วนด้านพลังงานเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งเป้นการต่ออายุช่วยเหลือประชาชนที่เจอภาวะราคาพลังงานแพง ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2565 ซึ่งที่ผ่านมามาตรการนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากครม.ไปแล้ว 

สำหรับมาตรการช่วยเหลือด้านราคาก๊าซ LPG เป็นการช่วยเหลือบรรเทาค่าครองชีพผ่านการให้ส่วนลดราคาก๊าซ LPG แก่ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหารที่ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ไม่เกิน 100 บาทต่อรายต่อเดือน

และ การช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จาก 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน เพิ่มขึ้นอีก 55 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน รวมเป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 คาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มประมาณ 5.5  ล้านราย ใช้งบประมาณวงเงิน 302.5 ล้านบาท