ครม.แก้เพดานกองทุนน้ำมันเป็น 1.7 แสนล้านบาท บังคับใช้ 1 ปี รับ ‘วิกฤติพลังงาน’

ครม.แก้เพดานกองทุนน้ำมันเป็น 1.7 แสนล้านบาท บังคับใช้ 1 ปี รับ ‘วิกฤติพลังงาน’

ครม.ไฟเขียวขยายเพดานวงเงินกองทุนน้ำมันจาก 4 หมื่นล้านบาท เป็น 1.7 แสนล้านบาท รับการอนุมัติให้กู้เงินเสริมสภาพคล่อง แต่จำกัดวงเงินกู้ได้ 1.5 แสนล้านบาท ตามที่คลังค้ำประกันได้ โดยกำหนดอายุ พ.ร.ฎ. 1 ปี สศช.ชี้กองทุนกู้จริงตามความจำเป็น อาจไม่เต็มจำนวนถ้าราคาน้ำมันมีแนวโน้มลดลง

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน วานนี้ (27 ก.ย.) ได้มีการพิจารณาวาระลับเรื่องร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกองทุน และกรอบวงเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ พ.ศ. ... และร่างพระราชกำหนดผ่อนผันให้กระทรวงการคลัง ค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ

ทั้งนี้สาระสำคัญของเรื่องนี้แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ในส่วนแรกเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกองทุน และกรอบวงเงินกู้เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ โดยยกเลิกพระราชกฤษฎีกาฉบับเดิมที่ออกเมื่อปี 2564 โดยมีกรอบวงเงินที่เป็นเพดานเงินกู้ของกองทุนน้ำมันฯ ไม่เกิน 4 หมื่นล้านบาท โดยแก้ไขเพดานการกู้เงินเป็นไม่เกิน 1.7 แสนล้านบาท

ขณะที่ในส่วนที่สองคือ การแก้ไขกรอบวงเงินกู้ที่ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงฯ สามารถดำเนินการกู้เงินได้จากเดิมที่พระราชกฤษฎีกาฉบับเดิมที่ได้มีกำหนดเพดานการกู้เงินไว้ที่ 2 หมื่นล้านบาท ให้แก้ไขเป็นสามารถกู้เงินได้ไม่เกิน 1.5 แสนล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับการออกพระราชกำหนดให้กระทรวงการคลังค้ำประกันการกู้เงินของกองทุนน้ำมันฯ ไม่เกิน 1.5 แสนล้านบาท ในช่วงที่มีวิกฤติด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิง

นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายังได้กำหนดระยะเวลาของร่างกฎหมายฉบับนี้ไว้ที่ 1 ปีนับจากวันที่กฎหมายประกาศใช้ และรวมถึงกำหนดระยะเวลาที่ให้กระทรวงการคลัง ลงนามในการค้ำประกันเงินกู้ด้วย และกำหนดให้สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีหน้าที่ชำระหนี้คืนให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยความเห็นชอบของ ครม.ด้วย

โดยเนื้อหาของพระราชกำหนดยังกำหนดว่าให้ดำเนินการให้เสร็จภายหลังจากเวลา 1 ปี และให้กลับไปใช้วงเงินกู้ และเพดานของเงินกู้กองทุนน้ำมันกลับไปตามเดิม 

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่า ร่างพระราชกฤษฎีกาเรื่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ในวันนี้เป็นขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อให้สามารถดำเนินการกู้เงินได้ตามที่กองทุนน้ำมันฯ ต้องดำเนินการในวงเงินที่กระทรวงการคลังจะค้ำประกันในวงเงินไม่เกิน 1.5 แสนล้านบาท

 โดยการดำเนินการกู้เงินต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี โดยการกู้เงินอาจจะไม่เต็มวงเงิน 1.5 แสนล้านบาทก็ได้เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง และน้ำมันในตลาดโลกขณะนี้ราคาต่ำกว่า 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้ว หากราคาน้ำมันลดลงก็จะมีความจำเป็นในการกู้เงินน้อยลงด้วย

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์