ดีบุก เมตริกตันละ 889,320.00 สังกะสี เมตริกตันละ 124,040.00

ดีบุก	เมตริกตันละ 889,320.00 สังกะสี	เมตริกตันละ 124,040.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2565

ดีบุก	เมตริกตันละ 889,320.00 สังกะสี	เมตริกตันละ 124,040.00