อึ้ง! 20 มหาวิทยาลัย-สถาบัน ไม่ผ่านคะแนน ITA 65 เช็กรายชื่อเลย

อึ้ง! 20 มหาวิทยาลัย-สถาบัน ไม่ผ่านคะแนน ITA 65 เช็กรายชื่อเลย

เช็กตรวจสอบ 20 มหาวิทยาลัย-สถาบัน ไม่ผ่านคะแนน ITA 65 รายชื่อมี ม.ดัง ด้วย

กรณีหน่วยงานไม่ผ่าน คะแนน ITA 65 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได้ดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2525 ร่วมกับหน่วยงานกํากับติดตามการประเมินฯ ได้แก่ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรมบัญชีกลาง จังหวัดและอําเภอทั่วประเทศ 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงสถานการณ์เกี่ยวกับดําเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมทั้ง ส่งเสริมและพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนําผลการประเมินฯ ไปใช้ประกอบการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้ มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอํานวยความสะดวกต่อประชาชน 

นอกจากนี้ การประเมินฯ ได้รับการกําหนดให้เป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานภาครัฐตามตัวชี้วัดของ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้น

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ใช้กรอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับ ปีที่ผ่านมา เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถปรับปรุงพัฒนาตนเองตามหลักเกณฑ์การประเมินได้อย่างต่อเนื่อง และแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐจะพบกับอุปสรรคในการดําเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 แต่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศก็มีความตั้งใจ และให้ความสําคัญจนสามารถดําเนินการประเมินตามขั้นตอนที่กําหนดได้ครบถ้วน อีกทั้งยังมีประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความเห็นต่อการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

น่าสนใจว่า ประเภทสถาบันอุดมศึกษา 86 สถาบัน ปรากฎว่า 20  มหาวิทยาลัย-สถาบัน ไม่ผ่าน ITA ประจำปี 2565 ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ม.กาฬสินธุ์
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น มข.
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มจธ.
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มทร.รัตนโกสินทร์
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มทร.ล้านนา
6. มหาวิทยาลัยนครพนม ม.นครพนม
7. มหาวิทยาลัยนวมินทรธิราช ม.นวมินทรธิราช
8. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มมส
9. มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี มรภ.กาญจนบุรี
10. มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี มรภ.เทพสตรี
11. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มรภ.นครปฐม
12. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มรภ.นครศรีธรรมราช
13. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มรภ.ร้อยเอ็ด
14. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มรภ.ราชนครินทร์
15. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มรภ.รำไพพรรณี
16. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มรภ.ศรีสะเกษ
17. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มรภ.สกลนคร
18. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
19. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
20.  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

อึ้ง! 20 มหาวิทยาลัย-สถาบัน ไม่ผ่านคะแนน ITA 65 เช็กรายชื่อเลย

อึ้ง! 20 มหาวิทยาลัย-สถาบัน ไม่ผ่านคะแนน ITA 65 เช็กรายชื่อเลย

อึ้ง! 20 มหาวิทยาลัย-สถาบัน ไม่ผ่านคะแนน ITA 65 เช็กรายชื่อเลย
อึ้ง! 20 มหาวิทยาลัย-สถาบัน ไม่ผ่านคะแนน ITA 65 เช็กรายชื่อเลย

อ้างอิง

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)