ดัชนีความเชื่อมั่นอสังหาฯ ไตรมาสสองฟื้นหลังยกเลิก Test&Go - เปิดประเทศ

ดัชนีความเชื่อมั่นอสังหาฯ ไตรมาสสองฟื้นหลังยกเลิก Test&Go - เปิดประเทศ

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ เผยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการอสังหาฯ ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑลไตรมาส 2 ปี 65 เริ่มฟื้นตัวหลังยกเลิก Test & Go และเปิดประเทศ ผู้ประกอบการ อสังหาฯ ในตลาดหลักทรัพย์ มีความเชื่อมั่นสูงกว่าผู้ประกอบการอสังหาฯ นอกตลาดหลักทรัพย์

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวว่า ดัชนีความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้ อาจเนื่องมาจากมาตรการคลายล็อกโควิด-19 ที่มีการยกเลิก Test & Go ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2565 ที่ผ่านมา ทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น และตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2565 มีการ "เปิดประเทศ" เต็มรูปแบบ โดยนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยไม่ต้องกักตัว และไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass ทำให้ผู้ประกอบการมีทิศทางความเชื่อมั่นทางบวกต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


     ถึงแม้กระนั้นก็ยังคงมี "ปัจจัยลบ" ที่สร้างความกังวลกับผู้ประกอบการซึ่ง" ฉุด "ค่าดัชนีภาพรวมต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 50.0 จากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาวัสดุก่อสร้างสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาของเหล็ก รวมถึงภาวะเงินเฟ้อ และการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้ประกอบการยังมีความกังวลในการดำเนินธุรกิจ   สังเกตได้จากดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการในหมวด "ต้นทุน" การประกอบการที่ปรับ "ลดลง" อย่างชัดเจน

    เมื่อจำแนกความเชื่อมั่นตามกลุ่มผู้ประกอบการฯ พบว่า ความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบันของผู้ประกอบการกลุ่มอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในไตรมาส 2 ปี 2565 มีค่าดัชนีเท่ากับ 54.9 สูงกว่าไตรมาสก่อนหน้าที่มีค่าดัชนี 51.1 และสูงกว่าค่ากลางที่ระดับ 50.0 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการกลุ่ม อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ มีความเชื่อมั่นต่อธุรกิจในภาวะปัจจุบันเพิ่มขึ้น และเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวของปีก่อน 

 

 

 

ขณะที่ผู้ประกอบการนอกตลาดหลักทรัพย์ ในไตรมาส 2 ปี 2565 มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นเท่ากับ 42.2 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 41.1 แต่ยังคงต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 50.0 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการรายนอกตลาดหลักทรัพย์มีความ"กังวล" ต่อปัจจัยลบดังกล่าวมากกว่าผู้ประกอบการกลุ่มอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ แต่ถ้าหากเทียบกับช่วงเวลาเดียวของปีก่อน ผู้ประกอบการรายย่อยยังมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นกว่าเดิม ในภาวะที่ยังคงเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 

ดัชนีความเชื่อมั่นอสังหาฯ ไตรมาสสองฟื้นหลังยกเลิก Test&Go - เปิดประเทศ

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ในภาพรวมอีก 6 เดือนข้างหน้า (Expectations Index) มีค่าเท่ากับ 56.6 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ระดับ 56.5 และค่าดัชนีสูงกว่าค่ากลางที่ระดับ 50.0  สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นในมุมมองเชิงบวกต่อสถานการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น
 

เมื่อจำแนกกลุ่มผู้ประกอบการ ตามประเภทบริษัท พบว่า กลุ่มผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในอีก 6 เดือนข้างหน้าเท่ากับ 61.6 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน ซึ่งอยู่ที่ระดับ 60.5 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการกลุ่มนี้มีความเชื่อมั่นในธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเปิดโครงการใหม่ และ/หรือ เฟสใหม่ และการจ้างงานที่มากกว่าไตรมาสก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ

ดัชนีความเชื่อมั่นอสังหาฯ ไตรมาสสองฟื้นหลังยกเลิก Test&Go - เปิดประเทศ

    ขณะที่ผู้ประกอบการ กลุ่มผู้ประกอบการนอกตลาดหลักทรัพย์ มีค่าดัชนีเท่ากับ 49.1 ลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 50.5 และต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 50.0 โดยผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่น" ลดลง " โดยเฉพาะในด้านยอดขายที่มีความเชื่อมั่นลดลงมาก แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการในกลุ่ม ผู้ประกอบการนอกตลาดหลักทรัพย์มีความกังวลต่อปัจจัยลบ ดังกล่าวมากกว่ากลุ่มที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ อย่างเห็นได้ชัด 

ดัชนีความเชื่อมั่นอสังหาฯ ไตรมาสสองฟื้นหลังยกเลิก Test&Go - เปิดประเทศ

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์