รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (7 กรกฎาคม 2565)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (7 กรกฎาคม 2565)

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64) 2750-3080 ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (64/65) 2750-3080 ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 2000-2150 ข้าวขาว 5% 1380-1400

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (7 กรกฎาคม 2565)