กรมบัญชีกลางปลดล็อกข้าราชการเบิกค่าใช้จ่ายต่างประเทศ

กรมบัญชีกลางปลดล็อกข้าราชการเบิกค่าใช้จ่ายต่างประเทศ

บัญชีกลางปลดล็อกข้าราชการเบิกค่าใช้จ่ายต่างประเทศ สาระสำคัญให้เบิกค่าใช้จ่ายชุดราตรีสโมสร และการเดินทางล่วงหน้า และหลังเสร็จสิ้นภารกิจได้ กรณีพักเมืองค่าครองชีพสูง แหล่งท่องเที่ยว เบิกเพิ่มอีก 25%

น.ส.วารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลาง ได้ปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 โดยตัดตำแหน่งของข้าราชการฝ่ายตุลาการ ฝ่ายอัยการ และปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความเหมาะสม และชัดเจนในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น ในหลายประเด็น โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.65 

“เหตุผลในการแก้ไขนั้น เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัว และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น”

โดยสาระสำคัญที่มีการแก้ไข อาทิ ให้มีการเพิ่มประเภทเครื่องแต่งกายราตรีสโมสร สำหรับผู้เดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศ  เนื่องจาก ระยะหลังมีข้าราชการที่เป็นผู้หญิงไปประจำต่างประเทศมากขึ้น จึงได้เพิ่มประเภทเครื่องแต่งกายให้สอดคล้องกับกาลเทศะ แต่ไม่ได้มีการเพิ่มวงเงิน หรือจำนวนชุดที่เบิกจ่ายได้

ขณะที่ กรณีผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวมีความจำเป็นต้องเดินทางก่อนล่วงหน้าก่อนเริ่มปฏิบัติราชการ และเดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 1 ให้ขออนุมัติระยะเวลาจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด หรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวง

สำหรับกรณีเดินทางไปราชการในท้องที่ ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในลักษณะจ่ายจริง สูงกว่าอัตราที่กำหนดเพิ่มขึ้นอีกไม่เกิน 25%

ขณะเดียวกัน ยังแก้ไขหลักการเบิกค่าใช้จ่ายสมทบ ประเด็นเกี่ยวกับการเบิกค่าบัตรโดยสารเครื่องบินตามสิทธิของผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวด้วย

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์