เฮ! ครม.ไฟเขียวงบกลาง 8 พันล้านบาท จ่ายคนชรา 100-250 บาทต่อคน จ่าย 4 งวดเดือนนี้

เฮ! ครม.ไฟเขียวงบกลาง 8 พันล้านบาท จ่ายคนชรา 100-250 บาทต่อคน จ่าย 4 งวดเดือนนี้

ที่ประชุม ครม.ไฟเขียวงบกลางจ่ายเพิ่มสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เดือนละ 100-250 บาทต่อคน โดยจะให้เป็นขั้นบันไดตามช่วงอายุ เป็นเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2565

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (5ก.ค.) ว่าที่ประชุมเห็นชอบจัดสรรงบประมาณจากวงเงินงบกลางรายการจ่ายฉุกเฉิน กรณีจำเป็น และเร่งด่วน พ.ศ.2565 วงเงิน 8.3 พันล้านบาท เพื่อแก้ไขเยียวยา ความเดือดร้อน และความเสียหายในบางกรณี การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 

โดยการใช้วงเงินในส่วนนี้เพื่อเป็นไปตามมติ ครม.ในเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา ที่รัฐบาลต้องการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุช่วงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นระยะเวลา 6 เดือน คือในเดือนเม.ย. - ก.ย.65 

แบ่งเป็นกลุ่มอายุ 60 - 69 ปี ได้รับเงิน 100 บาทต่อคนต่อเดือน 

กลุ่มอายุ 70 - 79 ปี ได้รับเงิน 150 บาทต่อคนต่อเดือน 

กลุ่มอายุ 80 - 89 ปีได้รับเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน 

และ 90 ปีขึ้นไปได้รับเงินคนละ 250 บาทต่อคนต่อเดือน 

โดยพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่าในเดือนก.ค.จะมีการจ่ายเงินที่ค้างอยู่ทั้งหมด 4 เดือน และจากนั้นจะค่อยๆ จ่ายให้จนครบวงเงินที่ผู้สูงอายุจะได้ 

 

 

 

 

 

โดยกำหนดการจ่ายเงินแบ่งเป็น 3 งวด โดยงวดแรกจ่ายวันที่ 19 ก.ค.2565 จำนวน 4 เดือนตั้งแต่งวดเดือน เม.ย.- ก.ค.65 งวดที่ 2 จ่ายวันที่ 19 ส.ค.65 และงวดสุดท้ายจ่าย 19 ก.ย.65
 

ทั้งนี้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่าเห็นควรให้กรมกิจการผู้สูงอายุจัดทำระบบข้อมูลผู้สูงอายุ โดยจำแนกผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้ดี กลุ่มที่พอช่วยเหลือตนเองได้บ้าง และกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เพื่อให้ความช่วยเหลือสอดคล้องกับความต้องการแต่ละกลุ่มได้อย่างแท้จริง 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์