สคร.พบบุคคลนำตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

สคร.พบบุคคลนำตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

สคร.พบบุคคลนำตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต แจงเครื่องหมายจะถูกใช้ในราชการเท่านั้น ยันเตรียมดำเนินคดีจนถึงที่สุด

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.)ออกแถลงการณ์ เรื่อง การแอบอ้างใช้เครื่องหมายราชการและชื่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ระบุว่า สคร.ได้ดำเนินการตรวจพบว่า มีบุคคลนำตราสัญลักษณ์ของ สคร.และนำชื่อ สคร.ไปใช้เป็นการส่วนบุคคล โดยเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทั้งในช่องทางเฟซบุ๊ก และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต

สคร.ขอเรียนว่า การนำตราสัญลักษณ์อันเป็นเครื่องหมายราชการของสำนักงานหรือนำชื่อของสำนักงานไปใช้เป็นการส่วนบุคคลอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมาย

ในการนี้ จึงเห็นควรประกาศให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวมถึง ประชาชนได้ทราบว่า สคร.จะนำเครื่องหมายราชการหรือชื่อสำนักงานไปใช้เฉพาะในกรณีงานทางราชการของสำนักงาน หรือการมอบหมายงานอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ ตามกฎหมาย

กรณีการนำตราสัญลักษณ์หรือชื่อของสำนักงานไปใช้เป็นการส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับงานทางราชการของสำนักงานแต่ประการใด

นอกจากนี้ สคร.จะได้ดำเนินการตรวจสอบการกระทำดังกล่าวของบุคคลว่าเข้าข่ายต้องดำเนินการในทางคดี รวมถึง ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาครัฐเพียงใด เพื่อจะดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดต่อไป

ในการนี้หากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือประชาชนเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการนำตราสัญลักษณ์อันเป็นเครื่องหมายราชการหรือชื่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจไปโดยมิได้รับอนุญาตใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะควร หรือมีข้อสงสัยอื่นใด ขอได้โปรดแจ้ง สคร.ได้โดยตรงผ่านทางช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail: [email protected])

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์