สังกะสี เมตริกตันละ 121,630.00 ทองคำ กรัมละ 2,062.08

สังกะสี เมตริกตันละ 121,630.00  ทองคำ กรัมละ	2,062.08

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2565

ประกาศราคาแร่    
     
    (บาท/หน่วย)
1.สังกะสี เมตริกตันละ 121,630.00
2.ทองคำ กรัมละ 2,062.08
3.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ เมตริกตันละ 579,960.00
     
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 29 มิถุนายน 2565  เป็นต้นไป
     
ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565  
     
ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
     
     

สังกะสี เมตริกตันละ 121,630.00  ทองคำ กรัมละ	2,062.08