กองทุนรัฐบาลสิงคโปร์ "GIC" จองซื้อหุ้นIPO ไทยประกันชีวิตมากสุด 362 ล้านหุ้น

กองทุนรัฐบาลสิงคโปร์ "GIC" จองซื้อหุ้นIPO ไทยประกันชีวิตมากสุด 362 ล้านหุ้น

เปิดรายชื่อ 18 นักลงทุนสถาบันที่เป็นCornerstone Investors จองซื้อหุ้นไอพีโอ "ไทยประกันชีวิต"พบ กองทุนรัฐบาลสิงคโปร์ มากสุด 362.50 ล้านหุ้น อันดับ2 บลจ.ไทยพาณิชย์ 181.50 ล้านหุ้น อันดับ3 บลจ.กสิกรไทย 156.25 ล้านหุ้น

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)หรือ TLI  เตรียมเปิดให้จองซื้อหุ้นไอพีโอ  จำนวนไม่เกิน 2,384.31ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 20.6% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO ประกอบด้วย

  1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ จำนวน 850 ล้านหุ้น 
  2. หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยบริษัท วี.ซี. สมบัติ จำกัด จำนวนไม่เกิน 1,166.57ล้านหุ้น
  3. หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย Her Sing (H.K.) Limited จำนวนไม่เกิน 138.49 ล้านหุ้น 

 โดยจะมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (กรีนชู) ให้แก่ผู้ลงทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 161.63 ล้านหุ้นหรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 7.5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้ อย่างไรก็ดี จำนวนหุ้นที่เสนอขายสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers)

สำหรับการเสนอขายหุ้นครั้งนี้แบ่งเป็น

เสนอขายผู้ลงทุนในประเทศจำนวนรวมประมาณ 1,623,160,400 หุ้น หรือ 75.3% ดังนี้ 

  • บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จำนวนประมาณ 704,375,000 หุ้น หรือ 32.7%
  • บุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัทฯ จำนวนประมาณ 129,832,000หุ้น หรือ 6.0%
  • พนักงานของบริษัทฯ จำนวนประมาณ    33,653,900 หุ้น หรือ1.6%
  • ผู้ลงทุนสถาบันที่จองซื้อในประเทศ (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ที่จองซื้อในประเทศ) และนิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมการสำรวจความต้องการซื้อ จำนวนประมาณ    64,424,500 หุ้น หรือ 3.0%
  • ผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ที่จองซื้อในประเทศจำนวน690,875,000หุ้น หรือ32%

ผู้ลงทุนในต่างประเทศ จำนวนรวมประมาณ    531,908,500 หุ้น หรือ24.7%

  • ผู้ลงทุนสถาบันที่จองซื้อในต่างประเทศ (ไม่รวมผู้ที่เป็นผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ที่จองซื้อในต่างประเทศ) จำนวนประมาณ64,424,500 หุ้น หรือ 3.0%
  • ผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ที่จองซื้อในต่างประเทศจำนวน    467,484,000 หุ้นหรือ21.7%

 

สำหรับรายชื่อนักลงทุนสถาบันที่เป็นผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ที่จองซื้อในประเทศและในต่างประเทศจำนวนรวม 18 ราย ดังนี้ 

กองทุนรัฐบาลสิงคโปร์ "GIC" จองซื้อหุ้นIPO ไทยประกันชีวิตมากสุด 362 ล้านหุ้น