CEO ขานรับการลงทุนเทคโนโลยี เสริมแกร่ง DATA เคลื่อนธุรกิจ

CEO ขานรับการลงทุนเทคโนโลยี เสริมแกร่ง DATA เคลื่อนธุรกิจ

ในโลกยุคดิจิทัล “ข้อมูล” เป็นขุมทรัพย์สำคัญที่ภาคธุรกิจต้องการ เพื่อนำมาติดอาวุธช่วยให้การค้าขายทรงพลัง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแม่นยำยิ่งขึ้น แนวโน้มใน 2 ปีข้างหน้า บรรดา CEO องค์กรชั้นนำทั่วโลก มองการลงทุนเทคโนโลยีเสริมแกร่งการใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง

ดังนั้นภายใน 2 ปีข้างหน้า ทำให้ผู้บริหารระดับสูงซึ่งทำหน้าที่ขับเคลื่อนองค์กรชั้นนำของโลกจึงพร้อมลงทุนกับด้านเทคโนโลยี

รายงานผลการศึกษาของอีวาย ‘EY Tech Horizon 2022’ ได้สำรวจความเห็นผู้บริหารระดับสูงทั่วโลกมากกว่า 1,600 ราย ใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนองค์กรโดยใช้เทคโนโลยี พบแนวโน้มที่น่าสนใจมากมาย

ทั้งนี้ 53% ของผู้บริหารเห็นพ้องว่า Data and analytics คือเทคโนโลยีอันดับแรกที่จะนำมาใช้ในองค์กรในช่วง 2 ปีข้างหน้า ส่วน 49% ยกให้โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์มีความสำคัญ และ 42% เทให้เรื่อง Internet of things: IoT ส่วน 35% ให้น้ำหนักกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ทั้งหมดคือเทคโนโลยีพื้นฐานที่ผู้บริหารกำลังใช้วางรากฐานดิจิทัลซึ่งจะสร้างความคุ้มค่าต่อการลงทุนด้านเทคโนโลยี

นริศรา พัตนพิบูล หัวหน้าสายงานบริการที่ปรึกษาธุรกิจ อีวาย (EY) ประเทศไทย ให้มุมมองเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจในประเทศไทย เห็นการลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มขึ้นมาก หลายบริษัทลงทุนในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างความแตกต่างและสร้างความได้เปรียบให้กับองค์กร

“องค์กรที่มีข้อมูลเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น สามารถวัดผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมของพนักงานได้ชัดเจนขึ้น และที่สำคัญ ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าได้ตรงตามความต้องการมากขึ้น บริษัทที่ใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างรวดเร็ว”

นอกจากนี้ ผู้บริหารยังมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงองค์กร แต่ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ โดยความท้าทาย 5 อันดับแรกประกอบด้วย 1.โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีมีต้นทุนสูง 35% 2.กฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่ซับซ้อน 27% 3.ความซับซ้อนของการเชื่อมต่อหลายระบบให้ทำงานประสานกัน 25% 4.ความยากในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเดิม 24% และ 5.ความซับซ้อนในการจัดการระบบนิเวศทางดิจิทัล 21%

“ความท้าทายหลักของการมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีข้อมูลเป็นศูนย์กลาง คือความซับซ้อนของการเชื่อมต่อระบบข้อมูลต่างๆ มากมายเข้าด้วยกัน ซึ่งผู้นำองค์กรเข้าใจถึงอุปสรรคดังกล่าวอย่างดี แต่ถือว่าคุ้มค่าที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มากกว่ารอเวลาให้กลายเป็นองค์กรที่ล้าสมัยและล้าหลังคู่แข่ง”

CEO ขานรับการลงทุนเทคโนโลยี เสริมแกร่ง DATA เคลื่อนธุรกิจ

นอกจากนี้ แม่ทัพธุรกิจยังยกให้ “ทรัพยากรบุคคล” คือกุญแจขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้ประสบความสำเร็จ

 แม้ข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทรัพยากรบุคคลคือผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลให้ประสบความสำเร็จ เนื่องจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กรเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย องค์กรจึงจำเป็นต้องมีพนักงานที่มีทักษะทางเทคโนโลยีและมีประสิทธิภาพสูงเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่น ทว่า การขาดแคลนพนักงานที่มีทักษะเป็นข้อจำกัดหลักของธุรกิจที่ต้องการมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีข้อมูลเป็นศูนย์กลาง

สำหรับความท้าทายอันดับต้นๆ ของการสร้างและรักษาพนักงานที่มีทักษะทางเทคโนโลยีคือ โปรแกรมฝึกอบรมเพิ่มทักษะที่ขาดประสิทธิภาพ 30% การรักษาพนักงานที่มีทักษะขององค์กร 29% และค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจที่ไม่เพียงพอ 26%

ปัจจุบันทักษะและความสามารถของพนักงานที่มีอยู่ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการเปลี่ยนแปลงได้ หากต้องการเป็นองค์กรที่มีข้อมูลเป็นศูนย์กลาง องค์กรจำเป็นต้องสร้างพนักงานที่มีทักษะเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีข้อมูล การเพิ่มทักษะให้พนักงานและการรักษาพนักงานไว้จะเป็นกลยุทธ์หลักที่ใช้สร้างการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

 อย่างไรก็ตาม ไม่มีรูปแบบสำเร็จรูปสำหรับทุกองค์กร การเริ่มต้นควรเริ่มจากการสร้างทักษะให้พนักงานจาการใช้งานจริง โดยการสร้างทีมที่ผสมผสานความรู้ทางธุรกิจและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการใช้งานข้อมูล จากนั้น กำหนดเป้าหมายให้ทีม และผู้บริหารต้องให้การสนับสนุน พนักงานจะได้รับประสบการณ์ตรง เรียนรู้ทักษะต่างๆ จากการทำงานจริง ทำให้มีความรู้ทางด้านดิจิทัลมากขึ้น ทำงานได้อย่างมีคุณค่าและมีกลยุทธ์มากขึ้น

“ผู้บริหาร 70% มุ่งเน้นการเพิ่มทักษะพนักงานของตนมากว่าที่จะดึงพนักงานมาจากองค์กรอื่น“

สำหรับการมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีข้อมูลเป็นศูนย์กลางต้องมีกลยุทธ์ทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการสนับสนุนจากผู้นำที่ส่งเสริมให้องค์กรมีวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน

“กลยุทธ์ด้านข้อมูลจะสร้างการเติบโตให้องค์กรแบบก้าวกระโดด แต่พนักงานคือผู้ขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง องค์กรที่สามารถสร้างความสมดุลระหว่างการนำดิจิทัลมาปรับใช้และสร้างประสบการณ์การใช้งานให้กับพนักงาน ด้วยการส่งเสริมทักษะและความรู้เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลให้กับพนักงานทุกฝ่ายในองค์กร จะประสบความสำเร็จในการเป็นองค์กรที่มีข้อมูลเป็นศูนย์กลาง”