เปิดแฟ้ม ครม.เคาะต่ออายุลดค่าครองชีพ 3 เดือน พ่วงดึงกำไรโรงกลั่น ลดภาษีท่องเที่ยว

เปิดแฟ้ม ครม.เคาะต่ออายุลดค่าครองชีพ 3 เดือน พ่วงดึงกำไรโรงกลั่น ลดภาษีท่องเที่ยว

นายกฯเป็นประธานประชุม ครม.วันนี้ เตรียมเคาะชุดมาตรการลดค่าครองชีพ ต่ออายุมาตรการเดิม เพิ่มมาตรการใหม่ ลุ้นข้อสรุปดึงกำไรโรงกลั่น - ลดภาษีท่องเที่ยว นิทรรศการ ในเมืองหลัก-เมืองรองฯ

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าในการประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (21 มิ.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหมจะเป็นประธานการประชุม โดยวาระสำคัญคือการพิจารณาชุดมาตรการลดค่าครองชีพให้ประชาชน โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะรวบรวมชุดมาตรการในการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงราคาน้ำมันแพงและอัตราเงินเฟ้อสูง เพื่อให้มีผลบังคับใช้แทนชุดมาตรการการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบจากสงครามยูเครน และรัสเซียที่จะหมดอายุลงในวันที่ 30 มิ.ย.นี้ ประกอบไปด้วยมาตรการเดิม และมาตรการใหม่ ชุดมาตรการเดิมได้แก่ ต่ออายุมาตรการเดิมออกไปอีก 3 เดือน (ก.ค. ก.ย.) ได้แก่ การเพิ่มเงินช่วยเหลือเพื่อซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

การให้ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม เดือนละ 100 บาท สำหรับผู้ค่าหาบเร่แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

การให้ความช่วยเหลือค่าน้ำมันให้กับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งทางบก

การขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันให้คงราคาขายปลีกผู้ที่ใช้ก๊าซ NGV ไว้ที่ 15.59 บาทต่อกิโลกรัม ให้สิทธิ์ผู้ขับขี่แท๊กซี่มิเตอร์ภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกัน การตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลที่ 35 บาทต่อลิตร ไปจนถึงสิ้นเดือนมิ.ย. มาตรการช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน

ส่วนมาตรการใหม่ที่จะเข้ามาสู่การพิจารณาได้แก่การดึงกำไรจากโรงกลั่น-โรงแยกก๊าซฯเข้าเสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมันฯและลดราคาน้ำมันเบนซิน โดยต้องรอดูตัวเลขสรุปหลังมีข่าวว่าจะมีการเจรจากับเอกชนอีกครั้ง และมาตรการสนับสนุนการจัดสัมนา-นิทรรศการในเมืองหลักและเมืองรองโดยกระทรวงการคลังเสนอลดภาษีได้ 1.5-2 เท่า

 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนออุทยานธรณีขอนแก่นเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks)

กระทรวงยุติธรรม เสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 พ.ศ.... 

กสทช. เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างท้องที่ของประธานกรรมการและกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ...

กระทรวงคมนาคม เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 2 วงเงิน 2,039.21 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ (จำนวน 23 จังหวัด) ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท

กระทรวงคมนาคม เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 2 วงเงิน 2,039.21 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ (จำนวน 23 จังหวัด) ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท

สศช. เสนอการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1: 4000 (One Map) ของ พื้นที่กลุ่มที่ 2 จำนวน 11 จังหวัด

สำหรับวาระสำคัญของรัฐบาล ได้แก่ (การแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19)

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวที่ประชุมครั้งที่ 10/2565 และครั้งที่ 11/2565 และผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2565 ในคราวประชุมครั้งที่ 12 /2565 ครั้งที่ 13 /2565 ครั้งที่ 14/2565

วาระเพื่อทราบ กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง พ.ศ.... 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอวันน้ำบาดาลแห่งชาติ และ สำนักงานปลัดเสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกที่ตั้งของส่วนราชการ พ.ศ....