พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติวเข้มผู้ประกอบการพัฒนาสินค้า OTOP

พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติวเข้มผู้ประกอบการพัฒนาสินค้า OTOP

“พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน” นำคณะลงพื้นที่ ติวเข้มกลุ่มผู้ประกอบการสินค้า OTOP พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ให้มีความน่าสนใจ ทันสมัย เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน และเพิ่มรายได้ให้ชุมชน

นางสาวยุพา นาคา พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นำคณะลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge Based OTOP : KBO ครั้งที่ 2 ในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ ได้แก่ 1.กลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านท่าข้าม ต.บ้านกาศ 2.กลุ่มผู้อายุท่าข้าม ต.บ้านกาศ 3.กลุ่มสัมมาชีพแปรรูปอาหารบ้านทุ่งแพม ต.แม่ยวม และ 4.กลุ่ม Malika Hill Shoes รองเท้ามาลิก้า ฮิลล์ ต.แม่สวด เพื่อยกระดับสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และตรงตามที่ตลาดต้องการ

 

“ได้เข้าไปให้ความรู้ ให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาแก่กลุ่มผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้า OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ให้มีความน่าสนใจ ทันสมัย ผลักดันให้ผลิตสินค้าตรงตามที่ลูกค้าต้องการ และช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าทางการตลาด และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิต”นางสาวยุพากล่าว

สำหรับการช่วยพัฒนาสินค้า OTOP ดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ใช้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” สำนักงานฯ ได้รับนโยบาย และได้เข้าไปช่วยเหลือ ช่วยพัฒนาสินค้า OTOP สินค้าชุมชน สินค้าท้องถิ่น ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และผลิตได้ตรงตามที่ตลาดต้องการ ซึ่งจะทำให้สินค้าขายได้ดีขึ้น และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้น