พาณิชย์เดินหน้าเสวนา APEC BCG Symposium 2022

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมงานเสวนานานาชาติ APEC BCG Symposium 2022 โดยหวังว่า เขตเศรษฐกิจจะร่วมกันผลักดัน BCG โมเดล หรือสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างรายได้ และเกิดเป็นนโยบายอย่างยั่งยืนต่อไป

โดยวันนี้ กำหนดการงานเสวนานานาชาติ APEC BCG Symposium 2022 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างภาครัฐ-เอกชน-วิชาการ และจัดทำข้อเสนอแนะในการส่งเสริม Micro SMEs กับ BCG เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ร่วมกับผู้แทนเขตเศรษฐกิจ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า  BCG Model ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ คือ  Bio Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เพื่อนำความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มเขตเศรษฐกิจเอเปค และไทย มาใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ Circular  Economy : เศรษฐกิจหมุนเวียนคือ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของประเทศให้เกิดความคุ้มค่า เกิดของเสียที่ทำลายสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และ Green Economy เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจทั้งภาคการผลิต และบริการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก และเพื่อให้ภาคการผลิต และภาคบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด


สำหรับ BCG โมเดลของไทย จะมีประโยชน์ต่อทั้งประเทศไทย กลุ่มเศรษฐกิจเอเปค และโลกต่อไป ทั้งด้านการกระจายรายได้ และการพัฒนาด้านการผลิตและการบริการ ของ SME และ Micro SME และผลักดันให้ยั่งยืนต่อไป  


ทั้งนี้ ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการมาแล้ว โดยการแยกหมวดสินค้าที่ใช้ BCG โมเดล ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าประเภทนี้ได้ถึง 7 เท่าตัว ภายใน 6 เดือน ซึ่งหวังว่าการเสวนานานาชาติ APEC BCG Symposium 2022 จะทำให้สมาชิกเอเปคแลกเปลี่ยนประสบการณ์หาหนทางใหม่ในการขับเคลื่อนร่วมกันและเพื่อให้การประชุมเอเปคที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้คือ Open Connect Balance บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ขณะเดียวกัน วันนี้ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังมีวาระ หารือทวิภาคี (Bilateral discussions) ไทย-สหรัฐ ในเวลา 16.00 น. โดยจะมีการแถลงผลอย่างเป็นทางการอีกครั้ง หลังการหารือเสร็จสิ้น

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์