โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล อนาคตเศรษฐกิจไทย

โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล อนาคตเศรษฐกิจไทย

การยกระดับ-พัฒนาประเทศจำเป็นต้องผลักดันเศรษฐกิจเป็นแบบดิจิทัล เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีการพัฒนา แม้ที่ผ่านมาภาคธุรกิจจะปรับตัวดีขึ้นแต่ภาครัฐต้องช่วยสนับสนุนมากขึ้นอีก รวมถึงเอาใจใส่ภัยไซเบอร์ เพื่อปิดช่องโหว่มิจฉาชีพและไม่ให้เกิดความเสียหายไปมากกว่านี้

การยกระดับการพัฒนาประเทศในปัจจุบันมีความจำเป็นที่ต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่อผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่รัฐบาลกำลังจะใช้เพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักการพัฒนาทั้งในเชิงเศรษกิจและสังคม โดยเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพให้อุตสาหกรรมและบริการได้ ซึ่งจะเริ่มเห็นภาคธุรกิจนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในบางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น เช่น ภาคการผลิต ธุรกิจโลจิสติกส์

ที่ผ่านมาภาคธุรกิจของไทยมีความสามารถในการปรับตัวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น โดยภาครัฐจำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อให้ภาคธุรกิจและประชาชนมีได้ใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ทั้งภาคธุรกิจและภาคประชาชนสามารถนำมาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนการทำงาน รวมไปถึงการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ขึ้น รวมทั้งจะนำมาสู่การสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอื่น การสร้างนวัตกรรม และสินค้าใหม่ๆ ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศมากขึ้น

การขับเคลื่อนในช่วงที่ผ่านมาภาครัฐได้จัดขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (2561-2565) โดยตลอดระยะเวลาในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศไทยมีก้าวหน้าเป็นลำดับ ซึ่งพบว่าการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศของ International Institute for Management Development หรือ IMD ในด้านเทคโนโลยีของ ประเทศไทยได้ขยับขึ้นจากอันดับ 29 มาอยู่อันดับที่ 22 ซึ่งประเทศไทยทำได้ดีในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตทุกรูปแบบ

ภาครัฐมีความจำเป็นที่ต้องเร่งขับเคลื่อนให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัยและให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยจะเป็นการเร่งการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชนและภาคธุรกิจ รวมทั้งช่วยยกระดับการเรียนรู้ในระบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น และช่วยในการตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีความน่าสนใจในการเข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยด้วย

สิ่งที่ภาครัฐต้องดำเนินการควบคุมกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล คือ การกำหนดกฎกติกาที่สนับสนุนการสร้างโอกาสจากเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการกำหนดกฎกติกาที่รับมือกับภัยไซเบอร์ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างโอกาสให้กับทุกคน แต่ก็มีหลายปัญหาที่กฎหมายยังตามไม่ทันผลกระทบจากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นการปิดช่องว่างความเสียหายจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง หรือความเสียหายจากมิจฉาชีพ