PTT ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น ส่ง SMH ซื้อหุ้น PTTGL 50% จาก PTTEP BC

PTT ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น ส่ง SMH ซื้อหุ้น PTTGL 50% จาก PTTEP BC

PTT ปรับโครงสร้างถือหุ้น ส่งSMH ซื้อหุ้น PTTGL 50% มีมูลค่า 255 ล้านดอลลาร์ จาก PTTEP BC คาดทำธุรกรรมเสร็จในเดือน มิ.ย. 65 เพิ่มความคล่องตัวในธุรกิจ LNG เพื่อก้าวไปสู่ Global LNG player

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้น บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด (“PTTGL”) โดยให้บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์โฮลดิ้ง จำกัด (“SMH”) (SMH เป็น บริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100) ซื้อหุ้นทั้งหมดของ PTTGL จาก ปตท. และจากบริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารธุรกิจ จำกัด (“PTTEP BC”)

โดยในปัจจุบันมีสัดส่วนการถือหุ้นใน PTTGL เท่ากันที่ร้อยละ 50 โดย ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ปตท.และ PTTEP BC ได้มีการลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าวกับ SMH ด้วย 

ซึ่งมีมูลค่าสัญญารวมทั้งสิ้นประมาณ 255 ล้านดอลลาร์ ทั้งนี้คาดว่าธุรกรรมการซื้อขายหุ้นจะแล้วเสร็จ ภายในเดือนมิถุนายน 2565 ภายหลังจากเงื่อนไขข้อบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์

ทำให้หลังจากการปรับโครงสร้างดังกล่าว SMH จะถือหุ้น PTTGL ทั้งหมด เพื่อให้ PTTGL มีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ LNG อย่างครบวงจร และก้าวไปสู่ Global LNG player ตามแผนกลยุทธ์ของกลุ่ม ปตท.

ทั้งนี้การปรับโครงสร้างดังกล่าว ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน แต่เป็นการรายงานการปรับโครงสร้างการถือหุ้น PTTGL เพื่อความโปร่งใส และสอดคล้องกันภายในกลุ่ม ปตท.

 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์