กนอ. จ้าง ‘เก็บขยะ-คราบน้ำมัน’ ท่าเรือมาบตาพุด

ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วีริศ อัมระปาล ระบุ ได้ว่าจ้าง บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) เป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2565-2569

ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วีริศ อัมระปาล ระบุ ได้ว่าจ้าง บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) เป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2565-2569 ให้ทำหน้าที่บริหารจัดการเก็บขยะ คราบน้ำมัน  และดับเพลิงในเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมภายในบริเวณเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด