ครม.3 พ.ค.นายกฯรับทราบรายงานเปิดประเทศ - เคาะแผนเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ครม.3 พ.ค.นายกฯรับทราบรายงานเปิดประเทศ - เคาะแผนเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ครม.วันนี้นายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะรับทราบรายงาน หลังเปิดประเทศเต็มรูปแบบ รายงานผลการหารือกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น 6 ประเด็น ลงนามเอ็มโอยู 3 ฉบับ พร้อมเคาะร่างแผนพัฒนาฯฉบับที่ 13 แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ พร้อมรับทราบแนวทางการแก้ปัญหาโรคระบาดโคกระบือ

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (3 พ.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมฯจะมีการรับทราบรายงานการเปิดประเทศตามมติ ศบค.ที่มีการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศให้กับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา ที่ไม่ต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนการเดินทางเข้าประเทศ หรือเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว โดยให้มีการแสดงหลักฐานการรับวัคซีนครบโดส ก็สามารถที่จะเดินทางในประเทศไทยได้ 

นอกจากนี้พล.อ.ประยุทธ์ จะได้แจ้งให้ ครม.ทราบถึงการหารือกับนายคิชิดะ ฟูมิโอะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ในการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลไทย เมื่อวันที่ 1 - 2 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยมีการหารือกันใน 6 ประเด็น ลงนาม MOU 3 ฉบับ ในความร่วมมือด้านต่างๆ ได้แก่

1.หนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น

2.ความตกลงว่าด้วยการมอบยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศระหว่างรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย

และ 3.หนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความช่วยเหลือแบบให้เปล่าของรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้โครงการสนับสนุนเร่งด่วนสำหรับการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 

สำหรับวาระการพิจาณาที่น่าสนใจได้แก่ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ( พ.ศ.2566 – 2570)

กระทรวงมหดาไทยเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่…) 

กระทรวงทรัพฯเสนอขอความเห็นชอบแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565

กระทรวงกลาโหมเสนอร่างนโยบายและเป้าหมายการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศในด้านเทคโนโลยีและอุสาหกรรมป้องกันประเทศ (พ.ศ. 2564 –พ.ศ. 2580)

การจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชานลาวว่าด้วยโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย-ลาว 

กรอบการเจรจาของประเทศไทยและองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ 15 

ขอความเห็นชอบและขออนุมัติลงนามร่าง Understanding between the Philippines and Thailand on  agreed procedures towards a comprehensive settlement of the dispute in Thailand – customs and fiscal measures on cigarettes from the Philippines ( WT/DS371) (เอกสารแจกและเก็บคืนในที่ประชุม) 

 

ในส่วนของวาระสำคัญของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุขเสนอรายงานเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

วาระเพื่อทราบ กระทรวงมหาดไทยเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงอนุสาวรีย์แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน และแขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวกับการบิน รวมถึงการจัดการจราจรทางอากาศตามมาตรฐานสากลของคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา

มาตราการรับมือฤดูฝน ปี 2565 

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับทางปกครอง (ฉบับที่…) พ.ศ. ....

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้โลหะเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์สำหรับอาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ……

ผลการพิจารณาญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับวิธีป้องกัน รักษา และเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคอุบัติใหม่ในโค กระบือ (Lumpy skin disease virus) ของสภาผู้แทนราษฎร

ผลการพิจารณารายงานผลการพิจารณาญัตติ เรื่อง การปรับปรุงแบบฟอร์มการจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิ ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎร

รายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (เรื่อง การแก้ไขปัญหาของกระบวนการยุติธรรม กรณีความล่าช้าในการดำเนินคดีและเรื่องที่สืบเนื่องมาจากการอายัดตัวผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวน)

รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะปี 2564

รายงานประจำปีคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมีนาคม 2565

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 14 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564)

รายงานสรุปคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี

รายงานการขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก