“ดีพร้อม” ปักธงยกระดับสินค้าชุมชน ประเดิมพื้นที่สุโขทัย

“ดีพร้อม” ปักธงยกระดับสินค้าชุมชน ประเดิมพื้นที่สุโขทัย

ดีพร้อม จัดโครงการฝึกอบรมเอสเอ็มอี ลงพื้นที่สุโขทัย มุ่งสร้างอัตลักษณ์เพิ่มมูลค่าสินค้าในชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะการจ้างงาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “DIPROM ยกระดับสินค้าชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก นำรายได้คืนถิ่นชุมชน” มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะในการประกอบธุรกิจ เสริมสร้างให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ รวมถึงการบริหารจัดการขนส่งธุรกิจชุมชนและการเชื่อมโยงเครือข่าย

โดยได้ลงพื้นที่จัดโครงการฝึกอบรมในจังหวัดสุโขทัยเป็นแห่งแรก และเตรียมเดินหน้าโครงการอย่างครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค ในการกระจายโอกาสสู่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในประเทศ

"ดีพร้อมเตรียมขยายพื้นที่ดำเนินการในอีก 5 จังหวัดทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าดึงผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เข้าร่วมโครงการกว่า 2,000 ราย เพื่อเสริมแกร่งการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจในยุคความปกติใหม่"

 

สำหรับพื้นที่จังหวัดสุโขทัยมีความพร้อมและมีศักยภาพในการพัฒนา
ต่อยอดทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์มูลค่าสูง เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของพื้นที่ ซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องของเมืองมรดกโลก มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน

รวมถึงการยกระดับเกษตรปลอดภัย เกษตรอัจฉริยะ อาหารแปรรูปอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และพืชเศรษฐกิจใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาจังหวัด ที่ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “รุ่งอรุณแห่งความสุข เมืองมรดกโลกและอารยธรรม เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และนวัตกรรม”  

โดยโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “DIPROM ยกระดับสินค้าชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก นำรายได้คืนถิ่นชุมชน” จะเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากโครงการความร่วมมือที่ดีพร้อมร่วมกับกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในปีที่ผ่านมา

ในปีนี้ตามนโยบาย “ดีพร้อมแคร์” ได้เดินหน้าลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การเสริมสร้างทักษะด้านกระบวนการผลิตมุ่งสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การบริหารวิสาหกิจชุมชนที่เหมาะสม และกระตุ้นให้วิสาหกิจชุมชนสามารถปรับตัว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันได้

นอกจากนี้ ยังมีการจัดฝึกอบรมการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ การเพาะเห็ดนางฟ้า การทำน้ำพริกจากเห็ด การทำไข่เค็ม การทำเจลแอลกอฮอล์ การทำสบู่ก้อน การทำน้ำยาล้างจาน ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 400 คน 

โดยโครงการดังกล่าว จะช่วยให้ผู้ประกอบการในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เข้าถึงกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะในการประกอบธุรกิจ การแสวงหาโอกาสในการสร้างรายได้จากธุรกิจสมัยใหม่ เพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนก่อให้เกิดการพึ่งพาตัวเองได้

ขณะเดียวกันยังเป็นการตอกย้ำจุดมุ่งหมายที่ต้องการเร่งฟื้นฟูและพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีหลังจากได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมา ด้วยการลงพื้นที่รับทราบถึงปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ปัญหาเชิงลึกได้อย่างตรงจุด พร้อมกับปฏิรูปการส่งเสริมให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม 

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาดีพร้อมได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการสร้างรายได้ และคืนโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับผู้ต้องขัง เพื่อยกระดับทักษะฝีมือวิชาชีพผู้ต้องขังให้สามารถออกไปประกอบอาชีพได้เมื่อพ้นโทษในอนาคต

รวมถึงการถอดรหัสอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ด้วยสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านผ่านการออกแบบมาสคอตอัตลักษณ์สุโขทัย โดยการใช้นกคุ้มสัตว์ท้องถิ่นนำมาทำเป็นลวดลายบนผลิตภัณฑ์ของฝากต่าง ๆ พร้อมกับการส่งเสริมผู้นำท้องถิ่น ผ่านโครงการ “กสอ. “คิด” กทบ. “ช่วย” ธุรกิจชุมชน เรียนแล้ว สร้างได้ ขายเป็น” ให้ชุมชนได้เกิดการเรียนรู้ทักษะการทำตลาดแบบ E – commerce