ฟังทางนี้!!คลังเปิดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนคนจนรอบใหม่

ฟังทางนี้!!คลังเปิดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนคนจนรอบใหม่

คลังเปิดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ ระบุ ต้องมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 1 แสนบาท และเฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 1 แสนบาท เงินฝากไม่เกิน 1 แสนบาท มีบ้านไม่เกิน 25 ตารางวา ห้องชุดไม่เกิน 35 ตารางเมตร ไม่มีบัตรเครดิต หนี้บ้านไม่เกิน 1.5 ล้านบาท​ หนี้รถไม่เกิน 1 ล้านบาท

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้กำหนดคุณสมบัติสำหรับผู้ที่สามารถลงทะเบียนรับสวัสดิการรัฐเพิ่มเติม (บัตรคนจน) รอบใหม่ปี 2565 ซึ่งกระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนในเร็วๆนี้ โดยบุคคลที่เข้าข่ายต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

บุคคลที่เข้าข่ายไม่ได้รับสิทธิ คือ

ภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐ (เว้นแต่บุคคลดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ สมาชิกวุฒิสภา

 

ในส่วนของรายได้นั้น ผู้ลงทะเบียนต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง รายได้เฉลี่บของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 ต่อคนต่อปี ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (การคำนวณรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมรายได้ของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนหารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว

สำหรับทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตร และ ตราสารหนี้ภาครัฐ โดยทรัพย์สินทางการเงินของผู้ลงทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวผู้ลงทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (การคำนวณทรัพย์สินทางการเงินของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมมูลค่าทรัพย์สินทางการเงินของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนหารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว

ด้านอสังหาริมทรัพย์นั้น ผู้ลงทะเบียนต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ดังนี้ 1.ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(บ้านพร้อมที่ดิน) กรณีที่อยู่อาศัยอย่างเดียว บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถว ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา , ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร

กรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

2.ที่ดินแยกที่อยู่อาศัย ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่ ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่

นอกจากนี้ จะต้องไม่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์และหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรือมีหนังสือดังกล่าว แต่เมื่อรวมกับกรณีที่อยู่อาศัยและที่ดินข้างต้น จะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่ หรือ 10 ไร่ แล้วแต่กรณี ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนที่มีรายชื่อเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐหรือได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้ถือว่าผู้ลงทะเบียนใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน จะต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(บ้านพร้อมที่ดิน) ในกรณีอยู่อาศัยอย่างเดียวนั้น กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดินที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถวแยกจากกัน ไม่ว่า จะเป็นบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสแต่ละคนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา

กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดินที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถวร่วมกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของร่วมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสรวมกันต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา

กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุดแยกจากกันไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสแต่ละคนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร

กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุดร่วมกันไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสรวมกันต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร

กรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่ หรือ ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่

สำหรับที่ดินแยกที่อยู่อาศัยนั้น ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่ ในกรณีที่ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่

ต้องไม่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์และหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรือมีหนังสือดังกล่าว แต่เมื่อรวมกับอสังหาริมทรัพย์ข้างต้นจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่ หรือ  20 ไร่ แล้วแต่กรณี ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

ทั้งนี้ หากมีผู้ลงทะเบียนหรือสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนอย่างน้อย 1 คน มีรายชื่อเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐหรือได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรให้ถือว่าผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร

นอกจากนี้ ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีบัตรเครดิต ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และต้องไม่มีหนี้สินสำหรับที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และ วงเงินกู้สำหรับยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท