คลังเผย 6 เดือนรัฐบาลจัดเก็บรายได้เกินเป้า 6.88 หมื่นล้าน

คลังเผย 6 เดือนรัฐบาลจัดเก็บรายได้เกินเป้า 6.88 หมื่นล้าน

คลังเผย 6 เดือนแรกปีงบ 65 รัฐบาลจัดเก็บรายได้เกินเป้า 6.88 หมื่นล้าน หรือ 6.7% ชี้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว โดยสรรพากรจัดเก็บได้กว่า 8 แสนล้านบาทสูงกว่าปีก่อน 15.6%

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 65 (ตุลาคม 64 – มีนาคม 65) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 1,091,156 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 68,890 ล้านบาท หรือ 6.7% และสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 6.8%

โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสากร ที่สูงกว่าประมาณการ เนื่องจาก การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่สูงขึ้นตามการขยายตัวของการนำเข้า และรายได้ของนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาจากสภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว โดยจัดเก็บได้ 852,505 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่จัดเก็บรายได้อยู่ที่ 737,240 ล้านบาท

ขณะที่ การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตจัดเก็บรายได้ 276,452  ล้านบาท ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 1.8% และต่ำกว่าประมาณการ 5.8% เนื่องจากการลดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันดีเซลลง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการชั่วคราว จากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อการบริโภคในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ

ส่งผลให้ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วงครึ่งแรกของปี งบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 1,107,285 ล้านบาท มากกว่าช่วงเดียวกันปีงบประมาณก่อน  1,408 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 0.1%

ส่วนผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณนั้น เบิกจ่ายได้จำนวน 1,723,069 ล้านบาท โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 439,713 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีงบประมาณก่อน 52,903 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 13.7% ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 360,855 ล้านบาท