ทำประกันชีวิต จำเป็นต้องระบุผู้รับประโยชน์หรือไม่

ทำประกันชีวิต จำเป็นต้องระบุผู้รับประโยชน์หรือไม่

เมื่อต้องการทำประกันชีวิต แต่มีประเด็นที่ตัวคนเดียว ไม่ได้สมรส และไม่มีญาติพี่น้อง จะระบุผู้รับประโยชน์อย่างไร และสามารถทำประกันชีวิตได้หรือไม่ กรณีดังกล่าวเชื่อว่า ยังมีอีกหลายท่านเช่นกัน ที่มีคำถามเช่นนี้ ดังนั้น เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตกันก่อนนะคะ

  "ผู้รับประโยชน์” หมายถึง บุคคลที่ผู้เอาประกันภัยระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยว่าจะมอบประโยชน์ให้

หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ซึ่งผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ต้องมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือมีความสัมพันธ์ทางกฎหมาย เช่น คู่สมรส บุตร (รวมถึงบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย) พ่อ แม่ พี่น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา (เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภัยทางศีลธรรม เช่น การฆาตกรรมผู้เอาประกันภัยเพื่อหวังเงินเอาประกันชีวิต)

ส่วนผู้เอาประกันภัยที่แต่งงาน แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ก็สามารถระบุคู่ชีวิตเป็นผู้รับประโยชน์ได้ รวมถึงกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่มีทายาท และต้องการยกผลประโยชน์ให้คนใกล้ชิดที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยให้ระบุชื่อบุคคลที่ต้องการให้เป็นผู้รับประโยชน์ พร้อมแสดงเอกสาร หรือทำหนังสือรับรองความสัมพันธ์ ระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ให้กับบริษัทประกัน ซึ่งการพิจารณาก็ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การพิจารณาของแต่ละบริษัทประกันชีวิต นอกจากนี้ยังสามารถระบุผู้รับประโยชน์ที่มีความสัมพันธ์ส่วนได้ส่วนเสียทางกฎหมาย เช่น เจ้าหนี้ที่มีสัญญาเงินกู้ได้อีกด้วย อีกทั้ง ยังสามารถระบุผู้รับประโยชน์เป็นมูลนิธิ วัด สภากาชาด หรือองค์กรเพื่อการกุศลต่างๆ ก็สามารถทำได้

ผู้รับประโยชน์สามารถมีได้มากกว่า 1 คน และสามารถกำหนดสัดส่วนที่ได้รับในอัตราส่วนที่ต่างกันได้ แต่ถ้าไม่ได้ระบุสัดส่วนการรับผลประโยชน์ไว้ บริษัทประกันชีวิตจะเฉลี่ยผลประโยชน์ให้ในจำนวนเท่าๆ กัน  หากผู้เอาประกันภัยไม่ได้ระบุผู้รับประโยชน์ไว้ เมื่อเสียชีวิตลงเงินเอาประกันภัยดังกล่าวจะตกเป็น “กองมรดก” ของผู้เอาประกันภัยและจะถูกจัดสรรสู่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องมีการดำเนินการทางเอกสาร ในการยื่นคำร้องขอต่อศาลแต่งตั้ง “ผู้จัดการมรดก” เพื่อมาดำเนินการบริหารจัดการมรดกทั้งหมด รวมถึงชำระหนี้สินแทนผู้เอาประกันภัยที่เสียชีวิตไปแล้ว

 อย่างไรก็ตามในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลบังคับ ถ้าผู้เอาประกันภัยต้องการเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ผู้เอาประกันภัยสามารถเปลี่ยนผู้รับประโยชน์ได้โดยติดต่อแจ้งกับบริษัทผู้รับประกันชีวิต แล้วกรอกแบบฟอร์มเอกสารตามที่บริษัทกำหนด เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยได้ส่งมอบกรมธรรม์ให้กับผู้รับประโยชน์ และผู้รับประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังบริษัทแล้วว่าตนจำนงจะถือเอาประโยชน์ตามสัญญานั้น ผู้เอาประกันภัยก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ได้ แต่หากไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ เมื่อมีเหตุให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์นั้นจะตกเป็นของผู้รับประโยชน์ตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ดังนั้น แม้จะเป็นคนโสดที่ไม่มีครอบครัว ไม่มีญาติพี่น้องแต่ต้องการทำประกันชีวิต ทำประกันสุขภาพไว้เพื่อคุ้มครองดูแลหรือบริหารความเสี่ยงให้ตนเอง ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการระบุผู้รับประโยชน์ เพราะสามารถทำได้ด้วยวิธีที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ถ้ายังมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามไปที่ศูนย์บริการลูกค้าของบริษัทประกันชีวิตที่ท่านสนใจโดยตรงได้นะคะ