ย่อโลกเปิดโอกาส

ย่อโลกเปิดโอกาส

การเปลี่ยนแปลงแม้จะส่งผลกระทบรุนแรง แต่ในเวลาเดียวกันก็สร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับผู้ที่มีความพร้อมจะเก็บเกี่ยว