SET Social Impact Day ปรากฎการณ์ความยั่งยืน

SET Social Impact Day ปรากฎการณ์ความยั่งยืน

สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน ฉบับนี้ดิฉันมีหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมและผู้ที่สนใจทั่วไปมาฝากกันค่ะ

นั่นคืองาน “SET Social Impact Day 2019” ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับพันธมิตรภาคตลาดทุน ภาคบันเทิง และภาคสังคม โดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Partnership for Impact Co-creation ออกแบบ ทางออก มหาชน" สร้างจุดเชื่อมต่อระหว่างภาคธุรกิจและภาคสังคมอย่างเป็นรูปธรรม เป็นเวทีนำเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาสังคมใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม กลุ่มเปราะบาง รวมถึงการพัฒนาชุมชนและการเกษตร เพื่อสร้างความสมดุลให้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ 17-18 ก.ค. นี้ ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องในทุกมิติของสังคม การจัดงานในปีนี้จึงขยายผลจากทุกปีที่ผ่านมา จากเดิมที่สร้าง SET Social Impact Platform ให้ทำหน้าที่เป็น Impact Multiplier เชื่อมตลาดทุนและภาคธุรกิจให้ทำงานร่วมกับภาคสังคมเพื่อเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยในปีนี้ได้ขยายบทบาทของแพลตฟอร์มให้มีกลไกเพิ่มพลังตัวคูณการเติบโตอย่างเป็นรูปธรรมใน 2 มิติ คือ การขยายพันธมิตรและขยายพื้นที่

โดยมิติด้านการขยายพันธมิตร ใช้กลยุทธ์ 4E ได้แก่ “Entertainment” การขยายพันธมิตรสู่ภาคศิลปินในฐานะผู้มีอิทธิพลและมีบทบาทต่อผู้บริโภคเพื่อผลักดันการบริโภคอย่างยั่งยืน และ “Expert” การขยายจำนวนพันธมิตรในตลาดทุนและผู้ทรงคุณวุฒิจิตอาสาที่ร่วมอุทิศความรู้ความสามารถเพื่อสร้างนักธุรกิจ เพื่อสังคมรุ่นใหม่ให้เข้มแข็งและขับเคลื่อนธุรกิจยุคหน้าได้ “Education” ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาขยายความรู้และแรงบันดาลใจเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม “Exchange Information” การขยายความจริงเกี่ยวกับปัญหาสังคมร่วมกับ Media Platform สื่อมวลชนที่นำเสนอเรื่องความยั่งยืน และมิติด้านการขยายพื้นที่ ได้แก่ การสร้างตัวคูณการทำงานร่วมกันในท้องถิ่น (Local-to-Local sustainable growth) ขับเคลื่อนความยั่งยืน

โดยงาน “SET Social Impact Day 2019 ออกแบบ ทางออก มหาชน" ถือเป็นรูปธรรมของการเชื่อมความร่วมมือในการออกแบบแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ “Impact Seminar” หรือการเสวนาอย่างมีส่วนร่วมเพื่อออกแบบโมเดลที่ Win Win ด้วยการดึงศักยภาพและไอเดียของผู้ร่วมงานเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการเสวนา โดยมี 40 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียงจากทั้งภาคตลาดทุน ภาคบันเทิง และภาคสังคม โดยมีเนื้อหาครอบคลุม 5 ด้านปัญหา คือ Education, Heart & Health, Environment, Vulnerable Group และ Agriculture & Community Development ได้แก่ปัญหาการศึกษาไทย ปัญหาสุขภาพคนไทย ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหากลุ่มเปราะบาง (เช่น คนต่างด้าว คนไร้สัญชาติ ผู้ต้องขัง ผู้พิการ) และปัญหาการออกแบบวิถีชุมชนและเกษตรยั่งยืน ทางเลือกหนึ่งในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพของเกษตรกรรายย่อย

นอกจากนี้ยังมี “Impact Gallery” พบ 60 บูธผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคมที่นำเสนอนวัตกรรมและวิธีการทางธุรกิจในรูปแบบที่สร้างสรรค์ โดยแบ่งเป็น 5 มิติปัญหาดังกล่าว พร้อมเปิดโอกาสในการจับคู่สร้างความร่วมมือ สร้างเครือข่าย และเป็นพื้นที่ในการเจราจากับทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม ผลักดันให้เกิดการทำงานและร่วมพัฒนาศักยภาพธุรกิจเพื่อสังคมในอนาคต สร้างผลลัพธ์เชิงบวกแก่คนไทยทั่วประเทศ

อีกกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ “Impact Market” พบกับสินค้าและบริการที่มีคุณค่าและความหมาย ผู้ร่วมงานสามารถร่วมสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคมผ่านการอุดหนุนสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม และความเข้มแข็งให้กับชุมชน ผู้ด้อยโอกาส ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาสังคมไทยร่วมกันทั้งผู้ผลิตและผู้ซื้อ

การเติบโตทางเศรษฐกิจจะไม่สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน หากการเติบโตดังกล่าวอยู่ท่ามกลางปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น กระบวนการผนวกแนวคิดด้านความยั่งยืนในมิติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

เข้าเป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินธุรกิจจึงเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้ นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว ทุกภาคส่วนสามารถร่วมสร้างโมเดลที่เป็นนวัตกรรมโดยออกแบบความร่วมมือ ขยายมิติของพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนให้เกิดเป็นรูปธรรมและเติบโตไปพร้อมกัน ภากร ปีตธวัชชัย  กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าว

ทั้งนี้ SET Social Impact Day เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ SET Social Impact Platform ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาขึ้นต่อเนื่อง เพื่อเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจและภาคสังคม จากการนำเสนอใน Online Platform สู่การทำงานในรูปแบบ Offline ทั้งเสวนา การสร้างเครือข่าย การเจรจาธุรกิจ และการนำเสนอการทำงานในส่วนภาคธุรกิจและภาคสังคม เพื่อการต่อเชื่อมและขยายผลการพัฒนาสังคมได้อย่างกว้างขวาง

ใครที่สนใจก็ลองเข้าชมได้ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 17-18 ก.ค. 2562 นี้ ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนร่วมงานที่ www.setsocialimpact.com ค่ะ