เข้าคูหาเลือกตั้ง ด้วยหัวใจพุทโธ ( ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ นี้ !! )

 เข้าคูหาเลือกตั้ง ด้วยหัวใจพุทโธ ( ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ นี้ !! )

เจริญพรสาธุชนผู้มีสติปัญญา พุทธภาษิตบทหนึ่งกล่าวว่า “สภาเป็นที่ชุมนุมของ คนดีมีปัญญา (สัตบุรุษ) ... หากคนดีมีปัญญา (สัตบุรุษ) ไม่มีในที่ชุมนุมใด ชุมนุมนั้นไม่ชื่อว่า สภา !”

ในพระภาษิตดังกล่าวได้ขยายความหมายสัตบุรุษว่า “ผู้ใดไม่พูดเป็นธรรม ผู้นั้นไม่ใช่สัตบุรุษ ผู้ละราคะ โทสะ โมหะ แล้วพูดเป็นธรรม จึงเป็นสัตบุรุษ”

เมื่อเข้าใจนิยามของสภาและสัตบุรุษหรือคนดีมีปัญญาแล้วนั้น ก็คงไม่ยากที่จะขยายความครอบคลุมไปถึงพรรคที่บุคคลนั้นอาศัยหรือเป็นสมาชิกอยู่ ซึ่งพรรคการเมืองของสัตบุรุษนั้นจะต้องอ้างอิงระบอบธรรมาธิปไตย ไม่ใช่ อัตตาธิปไตย หรือคณาธิปไตย

การพัฒนาการเมืองในสังคมไทยเป็นไปอย่างทุลักทุเล ด้วยข้องเกี่ยวกับธรรมอันเป็นที่เนิ่นช้ามายาวนาน จึงติดกับดักของอกุศลธรรมที่สรรสร้างอสัตบุรุษหรือ คนพาลอับปัญญา ให้ดำเนินกิจการไปด้วย อคติธรรม และอาศัยอำนาจของกิเลส จึงยังให้จิตใจจมอยู่ใน ราคะ หรือ โลภะ โทสะ โมหะ เราจึงเห็นการจัดการงานด้านการเมืองที่นำไปสู่การแบ่งฝักฝ่าย สร้างขั้ว จนนำไปสู่การสร้างความแตกแยกในหมู่ชน แตกแยกแผ่นดินให้เป็นภาคส่วนด้วยทิฏฐิวิบัติแห่งกลุ่มก๊กการเมืองนั้นๆ จนถึงขั้นเลวร้ายที่สุด เมื่อจำกัดกลุ่มหมู่ชนลงไปเป็นจังหวัดฐานเสียงแห่งพรรคการเมืองนั้นๆ โดยไร้ความสำนึก ขาดความรับผิดชอบ และไม่คิดคำนึงถึงความเป็นคนในชาติและแผ่นดินเดียวกัน

จึงเกิดปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เป็นไปในเชิง“บริษัทธุรกิจ” ของบุคคลและหมู่คณะ เพื่อหวังผลประโยชน์เป็นส่วนตน อันปรากฏให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะในยุคโลกไร้ความเมตตา กิเลสไร้พรมแดน มีไอทีเป็นเทพเจ้าแห่งชีวิต และยึดถือทัศนะทางโลกเป็นใหญ่เหนือทัศนะทางธรรม (ธรรมทรรศน์)

เราจึงเห็นสรณะหรือที่พึ่งของสัตว์โลกใน Generation ยุคนี้ ที่หวังการบรรลุความยอดเยี่ยมจากการได้เสพวัตถุนิยมในยุคไอที จนเกิดการชอบชิดติดพัน หมกมุ่นฝังใจ ให้ก่อเกิดเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ยุคใหม่ ที่เรียกกันว่า IT –Generation !

ดังนั้น จึงไม่แปลกอะไรเลย หากเห็นกระแสการเมืองในสังคมยุคดังกล่าวนี้ดำเนินไปภายใต้กระแสจิตวิญญาณไอที ที่ขวนขวายคิดหาวิธีการที่จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีสังคมไปจากเดิม อย่างที่หมู่ชนต่าง Generation ยากจะยอมรับได้ในความแนวคิดดังกล่าว ที่มีลักษณะร้อนแรง รวดเร็ว เร่งรัด และฉับไว มุ่งสู่เป้าหมายอย่างรีบเร่ง จนขาดความใส่ใจในประโยชน์สุขและความสงบเรียบร้อยที่ดีของสังคม ที่ดำเนินอย่างมีอารยธรรมสืบเนื่องมายาวนาน

การปฏิเสธศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี ตลอดจนแนวคิด ข้อปฏิบัติในสังคมอารยธรรมแบบดั้งเดิม จึงเกิดปรากฏขึ้นในชนสังคมที่เสพวัตถุไอทีจนเต็มจิตวิญญาณ ด้วยความทะยานอยากที่มุ่งสู่การสร้างโลกในอนาคต สังคมใหม่ในอนาคตตามวิถีการจินตนาการของจิตวิญญาณโลกยุคใหม่

สังคมปัจจุบันจึงอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแห่งความเปลี่ยนแปลงว่า จะผกผันหรือเป็นไปตามรูปแบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับช่องว่างทางความต่างในภาวะจิตสำนึกของจิตวิญญาณต่างสมัยต่างยุค .. ทุกมิติของสังคมจึงได้รับแรงสั่นกระเทือนไปตามกระแสการสร้างเหตุปัจจัยชุดใหม่ ที่ออกจะมีอิทธิพลมากกว่าเหตุปัจจัยชุดเดิม จากชุดความคิดที่เปลี่ยนไปของคนในสังคมยุคใหม่ที่กำลังร้อนแรง โดยเฉพาะในกลุ่มหนุ่มสาวยุคไอที ที่หวังการขับเคลื่อนสังคมในโลกจินตนาการให้มุ่งสู่จุดหมายตามความปรารถนา...

จึงอย่าได้แปลกใจ หากอะไรๆ ในกระแสการเมืองจะเกิดขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏ สำคัญอย่างยิ่ง ขอสาธุชนพึงกำหนดสติให้รู้เท่าทัน ... และสวดคาถาสยบมารโดยพร้อมเพรียงกัน เชื่อมั่นว่า การนำพาประเทศไทยไปเบื้องหน้า จะไม่สูญเสียดุลยภาพแห่งธรรมแม้ในสังคมยุคไอที  จากที่กล่าวมา ด้วยหัวใจที่เข้าถึง “พุทโธๆๆ” ของศาสนิกชนชาวไทยทุกคน จึงควรบริกรรม “พุทโธ” ก่อนเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้ง เพื่อสลายมารในใจของเรา จะได้เยือกเย็น สงบ มีปัญญา นำพาประเทศชาติพ้นภัย ด้วยหัวใจพุทโธ.

 

เจริญพร

[email protected]