ผู้นำที่ยิ่งใหญ่

ผู้นำที่ยิ่งใหญ่

ในทางวิชาการเราศึกษาเรื่องของภาวะผู้นำเพื่อหาต้นแบบหรือทฤษฎีของผู้นำที่เหมาะสม เพื่อที่จะพัฒนาผู้นำรุ่นต่อๆ ไป โดยส่วนใหญ่เรามักจะอ้างอิง

บรรดาผู้นำของโลกตะวันตกหรือต่างประเทศซึ่งบริหารอยู่ภายใต้บริบทและวัฒนธรรมที่แตกต่างจากประเทศไทย จริงๆ แล้วผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและสามารถเป็นต้นแบบในเรื่องของภาวะผู้นำให้กับทุกๆ คนกลับอยู่ในบ้านของเราเอง

ผู้นำแบบ พ่อเป็นผู้นำไม่ใช่เพื่อตนเอง ไม่ใช่เพื่อสถานะ หรือ เพื่อความสุขสบายส่วนตัว 

ผู้นำแบบ “พ่อ” คือผู้นำที่เป็นผู้นำเพื่อคนอื่น เพื่อคนในครอบครัว เพื่อให้ประเทศชาติได้พัฒนา ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ คือผู้นำที่ทำเพื่อองค์กร เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อคนอื่น โดยหวังจะเห็นองค์กร (หรือประเทศ) และคนในองค์กรได้มีความสุขและได้รับการพัฒนา

ผู้นำแบบ “พ่อ” เป็นผู้นำที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ เป็นผู้นำที่มีความเพียร ความขยัน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆ เป็นผู้นำที่มีความคิดริเร่ิม มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา และความคิดริเริ่มและการพัฒนานั้นก็เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้คนในครอบครัวมีความเป็นอยู่และชีวิตที่ดีขึ้น โครงการต่างๆ จำนวนมากที่เกิดขึ้นจากการริเริ่มและมองการณ์ไกลของ “พ่อ” เป็นตัวอย่างของการริเริ่มและนวัตกรรมที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างแท้จริง และโครงการหลายๆ โครงการ ก็เกิดขึ้นจากการได้ทดลองก่อนในบ้านของตนเอง เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ก่อนที่จะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในวงกว้างต่อไป

ผู้นำแบบ “พ่อ” เป็นผู้นำที่มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เป็นผู้ที่สามารถประยุกต์และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเป็นผู้ที่ใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงๆ ในพื้นที่มาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการตัดสินใจต่างๆ

ผู้นำแบบ “พ่อ” เป็นผู้นำที่ไม่ได้อยู่แต่ในห้องทำงานอันสุขสบาย แต่เป็นผู้นำที่ลงพื้นที่จริง เพื่อให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆ ไม่ใช่ผู้ที่คอยรับรายงานแล้วค่อยตัดสินใจ แต่จะต้องลงพื้นที่จริง เพื่อให้รู้และเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วจึงให้คำแนะนำ และความคิดริเริ่มต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ผู้นำแบบ พ่อเป็นผู้นำที่มีความจริงใจและมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ ที่จะทำทุกอย่างตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกๆ คนและส่วนรวม ที่สำคัญคือความจริงใจ ความตั้งใจ และความเพียร ของ “พ่อ” นั้นมีมาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องมาเป็นเวลา 70 ปี เป็นผู้นำที่เสียสละเพื่อส่วนรวมโดยไม่ได้คำนึงถึงความสุขสบายของตนเองที่พึงที่จะมีได้ในฐานะผู้นำเลย

ผู้นำแบบ “พ่อ” เป็นผู้นำที่คอยให้คำแนะนำสั่งสอนต่อคนในครอบครัวตลอดเวลา ผ่านทางช่องทางและโอกาสต่างๆ “พ่อ” ไม่ได้ให้เพียงแค่คำสอนเท่านั้น แต่พ่อยังปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเองสอนและเป็นต้นแบบหรือตัวอย่างให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม

ผู้นำแบบ “พ่อ” เป็นผู้นำที่มีความสมดุลในเรื่องต่างๆ อย่างแท้จริง เป็นผู้ที่มีความกตัญญู มีความรักครอบครัว แต่ขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นทำทุกอย่างเพื่อส่วนรวม เป็นผู้ที่เป็นนักกีฬาที่เก่งกาจ แต่ขณะเดียวกันก็มีศิลปะในหัวใจและเป็นศิลปินชั้นยอด เป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี แต่ก็สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ได้อย่างเห็นผล เป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมต่อคนรอบข้าง ปฏิบัติตัวอย่างนุ่มนวลต่อทุกๆ คนรอบๆ ตัว ไม่แบ่งชั้นวรรณะ แต่ขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะทำเพื่อส่วนรวม

ถ้าเราถอดบทเรียนความเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่จาก พ่อออกมาได้ เราจะพบว่าจริงๆ แล้วทฤษฎีหรือแนวคิดของโลกตะวันตกเกี่ยวกับภาวะผู้นำนั้นก็สอดคล้องกับสิ่งที่ พ่อปฏิบัติและสั่งสอนพวกเรามาตลอด เราไม่ต้องมองหาต้นแบบของผู้นำที่ยิ่งใหญ่จากที่ใดอีกแล้วในโลก ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นอยู่ในบ้านของเราเอง “พ่อของแผ่นดิน"