ผู้ซื้อชะลอจ่าย “ส่วนกลาง” อ้างการจัดตั้ง“นิติบุคคล" ***

ผู้ซื้อชะลอจ่าย “ส่วนกลาง”  อ้างการจัดตั้ง“นิติบุคคล" ***

ผู้ประกอบการ ผู้จัดสรรที่ดิน ส่งจดหมายสอบถามประเด็นการชำระค่าบริการสาธารณะ หรือค่าส่วนกลาง เมื่อถึงคราว หรือรอบของการชำระใหม่

 โดยลูกค้า ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร ยกข้ออ้าง โครงการหมู่บ้านจัดสรร อยู่ระหว่าง หรือกำลังดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน เป็นการอ้างที่ถูกต้องหรือไม่

ผู้ประกอบการโครงการ ผู้จัดสรรที่ดิน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อผู้เขียน ทางโครงการฯ ได้เรียกเก็บค่าบริการสาธารณะ หรือค่าส่วนกลางกับลูกค้า ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร “ครั้งแรก” ในคราวจดทะเบียนรับโอนที่ดินจัดสรร (สิ่งปลูกสร้าง) ณ สำนักงานที่ดินพื้นที่ฯ ล่วงหน้าคราวละ ๓ ปี ซึ่งมีลูกค้าส่วนใหญ่ จำนวนมากกว่า ๗๐% ครบรอบระยะเวลาการจัดเก็บค่าบริการสาธารณะ หรือค่าส่วนกลาง ส่วนที่เหลืออีก ๓๐% เป็นลูกค้า ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร ยังไม่ครบรอบการชำระค่าบริการสาธารณะ หรือค่าส่วนกลางรอบใหม่

เมื่อมกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการโครงการ จัดประชุมใหญ่สมาชิกผู้ซื้อที่ดินจัดสรร ขอมติที่ประชุมจดทะเบียนจัดตั้ง “นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร” ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติให้โครงการหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าว จดทะเบียน “นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร” ด้วยคะแนนเสียงจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของที่ดินแปลงจำหน่ายทั้งหมด ตามแผนผังโครงการได้รับอนุญาต ทั้งนี้ โครงการฯ ได้ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ “กรมที่ดิน” เมื่อกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ต่อมา 

เมื่อไม่นาน ผู้ประกอบการ ผู้จัดสรรที่ดิน ส่งใบแจ้งเรียกค่าบริการสาธารณะ หรือค่าส่วนกลาง “รอบใหม่” กับลูกค้า ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร ซึ่งครบรอบระยะเวลาการชำระ ๓ ปี โดยขอจัดเก็บค่าบริการสาธารณะ หรือค่าส่วนกลาง “รอบใหม่” เพียงระยะเวลา ๑ ปี มิใช่เรียกเก็บเหมือนครั้งแรก คราวแรก เป็นเวลา ๓ ปี แต่ลูกค้า ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจำนวนกว่า ๕๐% อ้าง ขอ (ยัง) ไม่ชำระค่าบริการสาธารณะ หรือค่าส่วนกลาง “รอบใหม่” ตามที่เรียกเก็บเป็นเวลา ๑ ปี ให้เหตุผลการไม่ชำระ รอให้กระบวนการขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้ง “นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร” ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินสำเร็จ ลุล่วง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อโครงการฯ จดทะเบียนแล้ว จะชำระค่าส่วนกลาง ตามที่ผู้ประกอบการโครงการ ผู้จัดสรรที่ดินเรียกเก็บให้แก่ “นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร” ต่อไป

ขอเรียนว่าประเด็นการจดทะเบียนจัดตั้ง นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน และการชำระค่าบริการสาธารณะ หรือค่าส่วนกลางของลูกค้า ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร ตามที่ได้สอบถามข้างต้น *เป็นคนละเรื่อง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน* แต่อย่างใด 

วัตถุประสงค์การจดทะเบียนจัดตั้ง “นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร” ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน และกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ๒๕๔๕ ได้แก่ การรับโอนบรรดาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภค และ / หรือ บริการสาธารณะจากผู้จัดสรรที่ดิน ผู้ประกอบการโครงการ มายังผู้ซื้อที่ดินจัดสรรร่วมกันรับผิดชอบในการบำรุงรักษาทรัพย์สินดังกล่าว สำหรับวัตถุประสงค์การเรียกเก็บค่าบริการสาธารณะ หรือค่าส่วนกลางกับลูกค้า ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร ได้แก่ การจัดให้มีบริการสาธารณะส่วนกลางแก่ลูกค้า ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร โดยนำเงินที่ได้รับชำระมาเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ การจัดเก็บขยะมูลฝอย การบริหารโครงการหมู่บ้านจัดสรร การรักษาความสะอาด - ความปลอดภัย ไฟฟ้าส่องสว่าง เป็นต้น

ดังนั้น การที่ลูกค้า ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร จำนวนกว่า ๕๐% ปฏิเสธการชำระค่าบริการสาธารณะ หรือค่าส่วนกลาง ตามที่ผู้ประกอบการโครงการ ผู้จัดสรรที่ดินส่งใบแจ้งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยอ้าง (ว่า) รอกระบวนการจดทะเบียนจัดตั้ง นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือการยกข้อกล่าวอ้างอื่นใดก็ตาม เห็นว่าไม่สามารถกล่าวอ้างเรื่องดังกล่าวได้ แต่เป็นหน้าที่ของผู้ซื้อที่ดินจัดสรร “ทุกราย” ต้องชำระค่าบริการสาธารณะ หรือค่าส่วนกลาง ตามที่ผู้ประกอบการโครงการ ผู้จัดสรรที่ดินเรียกเก็บ เมื่อโครงการหมู่บ้านจัดสรรฯ จดทะเบียน “นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร” แล้ว ให้ผู้ประกอบการโครงการ ผู้จัดสรรที่ดิน มีหน้าที่คืนเงิน (ถ้ามี) จำนวนดังกล่าวให้แก่ “นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร” ในโอกาสต่อไป

////

โดย...

นายพิสิฐ ชูประสิทธิ์

นายกสมาคมนักบริหารอาคารชุด – หมู่บ้านจัดสรรไทย

*** ชื่อเต็มเรื่อง:

ผู้ซื้อชะลอจ่าย ส่วนกลาง” 

อ้างอยู่ระหว่างการจัดตั้งนิติบุคคล