กองทุนหุ่นยนต์ โอกาสการลงทุนแห่งอนาคต

กองทุนหุ่นยนต์ โอกาสการลงทุนแห่งอนาคต

กองทุนหุ่นยนต์ โอกาสการลงทุนแห่งอนาคต

สวัสดีครับ หากพูดถึงธีมการลงทุน (Investment Theme) ที่น่าสนใจ สำหรับผมแล้วหนึ่งในธีมการลงทุนหลักในอีกหลายทศวรรษนับจากนี้ คือการลงทุนกับธุรกิจที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ หรือ Robotics & A.I. ครับ

ที่กล่าวเช่นนี้เพราะในปัจจุบันเราจะเห็นหุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทสำคัญในหลายภาคส่วน เริ่มตั้งแต่ในภาคการผลิตและอุตสาหกรรมที่มีการใช้จักรกลอัจฉริยะอย่างแพร่หลายและยังคงมีการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพในการภาคการผลิตอย่างต่อเนื่อง หรือท่านนักลงทุนที่อยู่ในภาคขนส่งและโลจิสติกส์อาจจะเคยได้ยินข่าวมาแล้วว่า ทุกวันนี้คลังสินค้าของบริษัทใหญ่ๆ ที่มีธุรกิจครอบคลุมไปทั่วโลกอย่าง Alibaba หรือ Amazon ล้วนใช้หุ่นยนต์เข้ามาทำงานในคลังสินค้าด้วยกันทั้งสิ้น นั่นยังไม่นับในแวดวงการแพทย์และสาธารณสุขที่ปัจจุบันมีการนำหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเข้ามาใช้อย่างกว้างขวาง นั่นยิ่งทำให้มั่นใจได้ว่า การที่หุ่นยนต์จะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกไปสู่ยุคใหม่นั้นไม่ใช่คำกล่าวอ้างที่เกินจริงเลย เหมือนกับที่เราเคยผ่านการปฏิวัติอุตสาหกรรมไปเมื่อศตวรรรษที่ 17-18 ก่อนก้าวสู่การปฏิวัติทางเทคโนโลยีเมื่อราวปี 2533 และจะเข้าสู่ยุคของการปฏิวัติสังคมโดยเทคโนโลยีอย่าง Robotics & A.I. ในอีกไม่ช้า

ที่น่าสนใจอีกแง่หนึ่งคือ อุตสาหกรรม Robotics & A.I. ยังมีแนวโน้มเติบโตแบบก้าวกระโดด ดังจะเห็นได้จากอัตราการเติบโตของตลาด Robotics และ A.I. ทั่วโลกในปี พ.. 2548-2556 เติบโตโดยเฉลี่ยเพียง 5% ต่อปี ขณะที่ตัวเลขประมาณการการเติบโตของธุรกิจเหล่านี้นับจากปัจจุบันถึงปี 2568 คาดว่าจะสามารถเติบโตได้ถึง 10-15% ต่อปีโดยเฉลี่ย นับว่ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวทีเดียว (ที่มา: Boston Consulting Group อ้างอิงใน AXA Investment Managers Presentation, May 2017) ขณะเดียวกันความต้องการหุ่นยนต์ในตลาดแรงงานยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ผันไปสู่สังคมผู้สูงอายุทำให้ขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต เมื่อผนวกกับการผลิตหุ่นยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงใช้ต้นทุนที่ถูกลง สวนทางกับค่าแรงของแรงงานในภาคการผลิต ก็ยิ่งทำให้ความต้องการหุ่นยนต์เพิ่มมากขึ้นด้วย

ด้วยแนวโน้มการเติบโตดังที่ผมกล่าวไป จึงถือเป็นโอกาสดีที่ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นต่างประเทศได้และพร้อมสำหรับการลงทุนระยะยาวจะได้มีโอกาสลงทุนกับ Robotics & A.I. ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น (Early Stage) โดยอาจเลือกสะสมโอกาสรับผลตอบแทนจากหุ้นของบริษัททั่วโลกที่เป็นผู้ผลิตและพัฒนา Robotics & A.I. รวมถึงบริษัทที่มีการนำเอาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ

ส่วนผู้ลงทุนที่ยังไม่เชี่ยวชาญการลงทุนโดยตรงในหุ้นต่างประเทศกลุ่มดังกล่าว อาจเลือกลงทุนกับธีมดังกล่าวผ่านกองทุนรวม โดยปัจจุบัน บลจ. แอสเซท พลัส ได้เพิ่มทางเลือกการลงทุนผ่านกองทุนเปิดแอสเซทพลัส โรโบติกส์ (ASP-ROBOT) กองทุนแรกของอุตสาหกรรมกองทุนรวมไทยที่ลงทุนในธีม Robotics & A.I. โดยกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมตราสารทุน ระดับความเสี่ยง 6 มุ่งลงทุนในหุ้นของบริษัทผู้พัฒนาหรือนำเอา Robotics & A.I. ไปใช้ดำเนินธุรกิจทั่วโลก โดยเบื้องต้นจะลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนต่างประเทศ คือ กองทุน AXA World Funds Framlington Robotech ที่ใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบเชิงรุกและเชี่ยวชาญในการคัดเลือกหุ้นที่ครอบคลุมเทรนด์หลักที่เกี่ยวกับ Robotics & A.I. และเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจ อาทิ กลุ่มจักรกลอัตโนมัติ (Industrial Automation) ซึ่งปัจจุบันถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายเนื่องจากมีความแม่นยำ ตลอดจนสามารถทดแทนแรงงานคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มคมนาคมขนส่ง เช่น ระบบขับเคลื่อนยานยนต์อัตโนมัติ กลุ่มเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข เช่น หุ่นยนต์ช่วยเหลือในการผ่าตัดและปฏิบัติการทางการแพทย์ เทคโนโลยี A.I. ที่ช่วยให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ เครื่องมือเพื่อการดูแลสุขอนามัยต่างๆ ที่มีความต้องการสูงขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุในสังคมเพิ่มขึ้น และกลุ่มเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ เช่น Sensor Hardware และ Software ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการผลิตหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ส่วนที่เหลือกองทุนจะลงทุนในหุ้นหรือ structured note ที่อ้างอิงกับหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Robotics & A.I. โดยมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุน ASP-ROBOT ก็เป็นอีกทางเลือกที่ช่วยให้ท่านไม่พลาดโอกาสรับผลคอบแทนสูงในระยะยาวจากการเติบโตของ Robotics & A.I. ทั่วโลกในอนาคตครับ

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”