ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อัพเกรดนวัตกรรม‘เอสเอ็มอี’

ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อัพเกรดนวัตกรรม‘เอสเอ็มอี’

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ประกอบการต่างก็ต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆมากยิ่งขึ้นทุกวันบนโลกธุรกิจ

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ร่วมมือกันเดินตามแนวนโยบายการปฏิรูปประเทศไทยสู่ยุค 4.0 ด้วยการร่วมมือกัน จัดตั้ง ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Industry Transformation Center : ITC ) 

เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย ต่อยอดนวัตกรรมและงานวิจัยไปสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ที่มีมูลค่าสูงขึ้น โดยริเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ การให้บริการด้านวิศวกรรม การจัดหาผู้ผลิต ทำการทดสอบและรับรองมาตรฐาน การทดสอบตลาด เพื่อบ่มเพาะให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสินค้าและดำเนินธุรกิจได้เอง 

โดยมีการแบ่งปันเครื่องจักรอุปกรณ์จากเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐมาให้บริการ แก่ผู้ประกอบการเพื่อเป็นการลดต้นทุนการประกอบกิจการ และยังมีความช่วยเหลือต่าง ๆ ผ่านโครงการ ของภาครัฐที่จะทยอยตามมา

ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม บอกว่าเพื่อเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลง ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนี้ จะทำหน้าที่สนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้มีแต้มต่อในการแข่งขันมากขึ้น โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ และงานวิจัย จาก 3 หน่วยงานภาครัฐที่ประสานกันขับเคลื่อนให้ภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย พัฒนาไปสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ ตามแผนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสู่ Thailand 4.0 

นอกจากนี้ด้วยรูปแบบการทำงานของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต จะไม่ได้ทำงานเพียงลำพังเท่านั้น แต่จะเป็นศูนย์กลางที่ดึงความหลากหลายของหน่วยงานที่มีความชำนาญด้านการออกแบบและวิศวกรรมจากผู้นำเทคโนโลยีระดับโลก จากสถาบันเครือข่ายผู้ประกอบการ จากสมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุนต่าง ๆ มาให้บริการแก่ภาคเอกชน 

โดยล่าสุดมีทั้งมหาวิทยาลัย สถาบันเครือข่าย และบริษัทเอกชนต่าง ๆ เข้ามาแสดงเจตจำนงในการสนับสนุนศูนย์ ITC อีกกว่า 20 หน่วยงาน

ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม บอกว่าศูนย์ดังกล่าวจะประกอบไปด้วย แพลตฟอร์มบริการ 4 ส่วน ได้แก่ 1. ITC Match ทำหน้าที่เชื่อมโยงสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากผู้นำอุตสาหกรรมทั้งในและนอกประเทศ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการพัฒนาองค์ความรู้กับผู้ประกอบการ 

  1.  ศูนย์สาธิตและฝึกอบรมร่วมภาครัฐและเอกชนในการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ระหว่าง Global Players และ SMEs 3. ITC Share แหล่งรวมบริการเครื่องมือ เครื่องจักร ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ 

และ 4. ITC Fund นโยบายสนับสนุนทางการเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเชื่อมโยงนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

โดยทั้ง 4 แพลตฟอร์มจะถูกบรรจุเป็นการบริการในรูปแบบต่าง ๆ ในศูนย์ ITC ซึ่งประกอบไปด้วย 1. อาคารต้นคิดสตูดิโอ 2. อาคารต้นกล้าแกลลอรี่ 3. อาคารปฏิบัติการต่างๆ โดยศูนย์จัดตั้งอยู่ที่ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับหน่วยงานสถาบันเครือข่าย อาทิ สถาบันพลาสติก สถาบันสิ่งทอ สถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันยานยนต์ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

นอกจากนี้บริเวณรอบๆ ยังมีหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมตั้งอยู่ โดยการรวมตัวที่เกิดขึ้นจะช่วยเอื้อประโยชน์และความสะดวกต่อการดำเนินงานในบางประเภทได้อย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมด้วยแขกผู้เกียรติจากหลากหลายหน่วยงาน ได้เข้าเยี่ยมชม ความพร้อมของศูนย์ ITC ที่พัฒนาขึ้นเป็น Co-Working Space 

มีการรวบรวมเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับ การผลิตชิ้นงานต้นแบบเชิงอุตสาหกรรม เช่น เครื่องจักรที่ช่วยขึ้นรูปงานต้นแบบด้วยเทคโนโลยี 3D Printer ทั้งโลหะ โพลีเมอร์ และเรซินต่าง ๆ เครื่องขึ้นรูปงานพลาสติกด้วยเครื่องฉีดพลาสติกขนาด 20 - 150 ตัน เครื่องเป่าลมพลาสติก เครื่องผสมเม็ดพลาสติก เครื่อง CNC ต่างๆ และ ต้นแบบของ Learning Factory ฯลฯ

ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม สู่อนาคต ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2391 5340 - 43 หรือ เข้าไปที่เวบไซต์ www.itc.or.th

*****************

ปัญญา สวัสดิ์พรรณ

[email protected]