ฟิลิปปินส์และบรูไนร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมสินค้าฮาลาล

ฟิลิปปินส์และบรูไนร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมสินค้าฮาลาล

เมื่อเร็วๆ นี้ ประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เต (Rodrigo Duterte) แห่งฟิลิปปินส์เพิ่งเดินทางเยือนบรูไน

อย่างเป็นทางการ ผู้นำฟิลิปปินส์ดูให้ความสำคัญกับบรูไนอย่างมาก เห็นได้จากการที่เขามีกำหนดเยือนบรูไนเป็นชาติแรกในอาเซียน หลังรับตำแหน่งประธานาธิบดี แต่จำต้องเลื่อนออกไป เนื่องจากเหตุระเบิดครั้งรุนแรงที่เมืองดาเวาช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา

การหารือระหว่างประธานาธิบดีดูแตร์เต และสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ ผู้นำของบรูไนมีไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การเจรจาเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสินค้าฮาลาลร่วมกัน ฟิลิปปินส์ต้องการความช่วยเหลือจากบรูไน เรื่องการปรับปรุงมาตรฐานการรับรองสินค้าฮาลาล เพื่อที่จะเข้าถึงตลาดสินค้าฮาลาลในระดับโลกซึ่งคาดว่ามีมูลค่าราวสองล้านล้านเหรียญสหรัฐ

ระบบการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลของบรูไนนับว่ามีความเข้มงวด เนื่องจากถูกควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด โดยกระทรวงกิจการศาสนา รัฐบาลได้สร้างสวนอุตสาหกรรมฮาลาลเพื่อพัฒนาเป็นระเบียงชีวนวัตกรรมทางด้านฮาลาล (Bio-Innovation Corridor : BIC) ซึ่งจะเป็นกลไกช่วยให้สินค้าสำเร็จรูปได้รับรองมาตรฐานฮาลาล ทั้งยังทำหน้าที่ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมฮาลาล ขณะเดียวกัน บรูไนยังมีจุดเด่นที่ภาพลักษณ์การเป็นประเทศเคร่งครัดตามหลักการศาสนาอิสลาม รวมไปถึงการที่บรูไนมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศในตะวันออกกลางหลายชาติ ซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมฟิลิปปินส์จึงต้องอาศัยความช่วยเหลือและความร่วมมือจากบรูไน เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าฮาลาลและใช้มาตรการรับรองสินค้าฮาลาลของบรูไน เพื่อตีตลาดสินค้าฮาลาลในตะวันออกกลางซึ่งเป็นตลาดใหญ่และมีกำลังซื้อสูง

การแสวงหาความร่วมมือกับบรูไนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสินค้าฮาลาลในประเทศของฟิลิปปินส์นับเป็นขั้นต่อของการประกาศใช้กฎหมายการพัฒนาและการส่งเสริมการส่งออกสินค้าฮาลาลโดยรัฐบาลกลางฟิลิปปินส์เมื่อกลางปี 2558 (Philippine Halal Export Development and Promotion Act of 2015) กฎหมายฉบับนี้มุ่งเน้นส่งเสริมการส่งออกสินค้าฮาลาลรวมทั้งกำหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนา และส่งเสริมการส่งออกสินค้าฮาลาล เพื่อเป็นหน่วยงานกำกับดูแลตามนัยของกฎหมายฉบับนี้ จะเน้นการพัฒนาและปรับใช้แนวทางการดำเนินการด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าฮาลาล การจัดเตรียมหน่วยงานรับรองมาตรฐานสินค้าฮาลาล วางเป้าหมายการขยายตลาดสินค้าฮาลาลตลอดจนแนวทางหารือและทำความตกลงระหว่างประเทศ กฎหมายฉบับนี้ยังเป็นมาตรการดึงดูดการลงทุนและสร้างโอกาสการทำงานสำหรับชาวฟิลิปปินส์ในภูมิภาคมินดาเนา

กรอบข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างบรูไนและมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ มีรูปแบบการเป็นหุ้นส่วนระหว่างกัน (Partnership) ทั้งสองฝ่ายคาดหวังให้ทั้งบรูไนและมินดาเนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเพื่อส่งออกสินค้าฮาลาล สำหรับภูมิภาคมินดาเนามีศักยภาพในการเป็นฐานการผลิตสินค้าฮาลาลสู่ตลาดโลก เนื่องจากภูมิภาคนี้มีประชากรเป็นชาวฟิลิปปินโนมุสลิมอาศัยอยู่ราวๆ 4 ล้านคน ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญต่อการผลิตสินค้าฮาลาล พอๆ กับเทคโนโลยีและวัตถุดิบ

ความร่วมมือเชิงพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นการรื้อฟื้นโครงการเขตความเจริญอาเซียนด้านตะวันออกบรูไน-อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ฟิลิปปินส์ (Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-The Philippines East ASEAN Growth Area :BIMP-EAGA)ให้มามีบทบาทสำคัญอีกครั้งตามที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายพิจารณาว่าเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีต่อกัน

BIMP-EAGA เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาคของประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีเขตแดนภูมิศาสตร์ติดต่อกัน 4 ประเทศ แต่ครอบคลุมบางพื้นที่ของประเทศสมาชิก เริ่มจากบรูไน กาลิมันตัน สุลาเวสี เกาะมาลุกุและปาปัวของอินโดนีเซีย รัฐซาบาห์ ซาราวักและลาบวนของมาเลเซีย ส่วนฟิลิปปินส์ครอบคลุมพื้นที่มินดาเนาและเกาะพาลาวัน BIMP-EAGA ริเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537 ในการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน ณ เมืองดาเวา ประเทศฟิลิปปินส์

เป้าหมายของโครงการนี้เน้นความร่วมมือเพื่อพัฒนาพื้นที่ซึ่งยังมีความเจริญทางเศรษฐกิจไม่เต็มที่เท่าบริเวณอื่นๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การขับเคลื่อนอนุภูมิภาคแห่งนี้เน้นความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน 4 ประเด็นด้วยกัน ได้แก่ การส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกัน การอำนวยความสะดวกเคลื่อนย้ายผ่านแดนของอาหาร การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสินค้าฮาลาลระหว่างฟิลิปปินส์และบรูไนอาจเรียกได้ว่าเป็นการสานต่อกรอบความร่วมมือBIMP-EAGA ที่มีอยู่มาแต่ดั้งเดิม โดยที่ทั้งสองฝ่ายต่างอาศัยจุดแข็งของประเทศตนเองในการกระชับความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจให้แนบแน่นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมสินค้าฮาลาลเป็นการเฉพาะในพื้นที่มินดาเนาของฟิลิปปินส์ ยังสะท้อนให้เห็นความพยายามของรัฐบาลกลางในการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่ยังมีความไม่สงบเกิดขึ้น ท่ามกลางความพยายามอีกด้านของรัฐบาลฟิลิปปินส์ในการเดินหน้าสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในภาคใต้ของประเทศ

-----------------------

สรพงษ์ ลัดสวน

ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ “จับตาอาเซียน” สกว.