อย่าละเลยสิ่งแวดล้อม

อย่าละเลยสิ่งแวดล้อม

รัฐบาลเดินหน้าจัดตั้งเขตเศรษฐกิตพิเศษใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก

 โดยจะมีการออกกฎหมายมารองรับการจัดตั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน ว่านโยบายดังกล่าวจะมีความต่อเนื่อง แม้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจการลงทุนอย่างมาก เนื่องจากบทเรียนจากในอดีตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการเมือง มักจะทำให้มีการยกเลิกหรือทำให้นโยบายต้องล่าช้าออกไป และถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศมานาน

ดังนั้นเมื่อมีการออกเป็นพระราชบัญญัติ ก็จะส่งผลให้นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีความชัดเจนและมีทิศทางที่แน่นอนมากขึ้น ซึ่งรูปแบบการจัดตั้งถือว่ามีความรัดกุมพอสมควร เพราะมีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติและมีกฎกติกาต่างๆหลายด้าน เพื่อพัฒนาให้อุตสาหกรรมยกระดับสู่ยุค 4.0 โดยเร็วที่สุด ซึ่งหากพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ของรัฐบาลตามร่างกฎหมายฉบับนี้ ก็ถือว่าเป็นไม้ตายของรัฐบาลไทยอย่างมาก เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ ท่ามกลางการแข่งขันบนเวทีโลก

ประเด็นที่น่ากังวลสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศในขณะนี้ คือเรื่องการควบคุมดูแลให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยเฉพาะประเด็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจเป็นประเด็นที่ยังกล่าวถึงและให้ความสำคัญไม่มากนักจากการรับฟังนโยบายที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นเรื่งอท้าทายอย่างมาก สำหรับรัฐบาลชุดปัจจุบันและรัฐบาลในอนาคต ว่าจะดูแลเรื่องนี้อย่างไรไม่ให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง เหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในหลายพื้นที่

แน่นอนว่ารัฐบาลย่อมมีบทเรียนในอดีต โดยเฉพาะผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ต่อการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกในอดีต และขณะนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ให้ความสำคัญกับพื้นที่ในเชิงสิ่งแวดล้อมมากนัก เพราะก่อนหน้านั้นก็เคยมีการศึกษาและมีมติในรัฐบาลก่อนหน้านั้นว่าพื้นที่มาบตาพุด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ก็ประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง จนบอกว่าไม่อาจรองรับอุตสาหกรรมได้อีกต่อไป แต่ในที่สุดรัฐบาลชุดปัจจุบันก็ผลักดันเพิ่มอุตสาหกรรมเข้าไปในพื้นที่

นอกจากพื้นที่ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ในอนาคจะเกิดอุตสาหกรรมจำนวนมาก และกระจายอยู่ทั่วไปตามเขตนิคม ของภาครัฐและเอกชนแล้ว รัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดน 6 แห่ง และพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งอีกจำนวนมาก ซึ่งทั้งหมดย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกัน แม้ขณะนี้ยังไม่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากนักจากพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดน แต่ในอนาคตอาจเกิดเขตอุตสาหกรรมกระจายอยู่ทั่วไปทุกภาคของประเทศ

ประเด็นเรื่องการลงทุนและอุตสาหกรรมจะเข้าไปในพื้นที่ ถือว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากนัก เพราะหากไทยมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนก็จะเกิดขึ้นตามนโยบายการส่งเสริมของรัฐบาล เหลือเพียงประเด็นเดียวที่น่ากังวลคือผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม หากไม่มีการวางแผนที่ดีพอก็ยิ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และยิ่งมีการขยายพื้นที่ออกไปทั่วประเทศตามนโยบายรัฐบาล ผลกระทบก็ยิ่งเกิดขึ้นในวงกว้างมากกว่าที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

เราเห็นว่ามีความจำเป็นในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิตของประชาชน แต่ประเด็นสิ่งแวดล้อมถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่ค่อยคำนึงถึงอย่างจริงจัง แม้แต่กรณีของจีนที่อำนาจรัฐค่อนข้างเด็ดขาด ก็ปรากฏว่าหลังการพัฒนาอุตสาหกรรมได้เกิดปัญหามลพิษกระจายในวงกว้างในหลายพื้นที่ ดังนั้นเราเห็นว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องใหญ่ และจะเกิดปัญหาอย่างมากต่อคนไทยในอนาคต หากมีการดูแลไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ซึ่งต้องไม่ลืมว่าครั้งนี้กินพื้นที่มหาศาลและผลกระทบย่อมมากขึ้นตามไปด้วย