สวัสดีปีใหม่ด้วยหัวใจ

สวัสดีปีใหม่ด้วยหัวใจ

สวัสดีปีใหม่ 2559 ครับ

ปีนี้ผมเอารูป หัวใจ มาอวยพรท่านผู้อ่านคอลัมน์ กาแฟดำ” ผมเชื่อว่าปีใหม่นี้ ความรักความเข้าใจ ของคนไทยกันเอง จะมีความสำคัญกว่าหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา

เพราะปีใหม่นี้เป็นปีที่ท้าทายความสามารถของคนไทยทั้งปวง ในอันที่จะฟันฝ่าอุปสรรคของประเทศ ซึ่งทั้งหลากหลายและหนักหน่วงไม่ว่าจะเป็นประเด็นเศรษฐกิจ, การเมือง, สังคม และความมั่นคง

การ “เปิดใจ” ถกแถลงหาทางออกให้กับประเทศชาติ และการ “เห็นอกเห็นใจ” กันและกันโดยเฉพาะคนที่ด้อยโอกาส กับการแสดง น้ำใจ ต่อกันในอันที่จะแสวงหาสูตรทางการเมืองและสังคมที่จะก้าวพ้นความขัดแย้งและบาดหมางที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประเทศชาติอ่อนเปลี้ยเพลียแรงมาตลอด

ปีที่ผ่านมา เรายังไม่เห็นแสงสว่างแห่ง ความปรองดอง ระหว่างคนกลุ่มต่าง ๆ แม้ว่าจะมีการประกาศเป็นนโยบายหลักเคียงคู่กับ การปฏิรูป มาตลอด แต่เพราะ ความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจในหมู่คนไทยหลายกลุ่ม เราจึงยังตกอยู่ใน “กับดักแห่งความระแวงคลางแคลง” ที่รังแต่จะฝังกลบความหวังต่ออนาคตของประเทศอย่างน่ารันทด

ความสมานฉันท์ในประเทศไม่อาจเกิดได้ด้วยกฎหมายหรือการบังคับ แต่จะเกิดได้ก็ด้วยความตระหนักร่วมกันว่าอนาคตของบ้านเมืองมิอาจเป็นความรับผิดชอบหรือสิทธิอำนาจของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง, ไม่ว่าจะกล่าวอ้างถึงความจริงใจและหวังดีเพียงใดก็ตาม

ความสำนึกใน ภารกิจร่วม ของคนในชาติจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อคนไทยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองและสังคมที่อยู่บนพื้นฐานของสิทธิ, เสรีภาพ, ความเป็นธรรม, ความเท่าเทียมและการทำลายกำแพงแห่งความเหลื่อมล้ำในสังคมทุกรูปแบบ

ใครอาสามาแก้ปัญหาของบ้านเมือง ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือนักการทหารหรือนักวิชาการจะต้องยึดหลักการแห่ง ประชาธิปไตย ที่ยึดมั่นในการเคารพความเห็นที่แตกต่าง เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการสร้างสรรค์ และเปิดกว้างสำหรับคนทุกคนที่จะเข้ามามีบทบาทร่วมกันตั้งแต่ระดับรากหญ้าถึงระดับชาติ

การต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่ง ประชาธิปไตยจะต้องเคียงคู่กับการต่อต้าน คอร์รัปชันที่เป็นมะเร็งทำร้ายบ้านเมือง

เป็นภารกิจร่วมกันของทุกฝ่ายที่จะทำให้ประชาชนคนไทยเลื่อมใสศรัทธาในการเลือกตั้งที่สะอาดบริสุทธิ์ และสามารถดึงดูดคนดีคนเก่งเข้ามาเสียสละเพื่อสร้างประชาธิปไตยอย่างจริงจัง เพื่อยุติวงจรอุบาทว์แห่ง เลือกตั้ง-รัฐประหาร-เลือกตั้ง-ยึดอำนาจ อย่างที่ยังหลอกหลอนคนไทยอยู่ถึงทุกวันนี้

วันแรกของปีใหม่จึงเป็นจังหวะที่ดีที่เราจะตั้งสติใหม่ วางสมาธิเราให้มั่นคง ส่งใจ ไปยังเพื่อนร่วมชาติทุกคน ไม่ว่าจะมีความคิดอ่านเหมือนหรือต่างกับเราอย่างไรเพื่อใช้ความรู้ความสามารถของทุกคนในการสร้างเส้นทางอนาคตของประเทศร่วมกันก่อนที่จะสายเกินไป

ปีใหม่นี้มีสิ่งท้าทายสำหรับคนไทยทั้งประเทศมากมาย คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแก้ไม่ได้สำเร็จไม่ว่าจะมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพียงใดก็ตาม

เพราะไม่มีอำนาจใดมีพลังมากกว่า ใจที่เพรียกหาความสงบ, เสรี, เป็นธรรม และยุติธรรมที่เท่าเทียมกันได้

สวัสดีปีใหม่ครับ