ระวังประเด็นอ่อนไหว

ระวังประเด็นอ่อนไหว

กรณีการประท้วงของชาวเมียนมา ในหลายพื้นที่บริเวณแนวชายแดน

 รวมทั้งการประท้วงในเมืองหลวง ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาต่อการตัดสินของศาลชั้นต้น เกี่ยวกับคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ ซึ่งมีผู้ต้องหาเป็นชาวเมียนมา โดยกลุ่มชาวเมียนมาที่ประท้วงทางการไทย ไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของศาลไทย และเรียกร้องให้มีการปล่อยตัว ซึ่งประเด็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในคดีนี้ค่อนข้างมีความอ่อนไหวอย่างมาก โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและระดับประเทศ

ในช่วงที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เมียนมา ค่อนข้างเป็นไปได้ด้วยดี ทั้งในด้านเศรษฐกิจและทางการเมือง โดยเฉพาะในเชิงเศรษฐกิจนั้นเห็นได้ชัดว่าประเทศไทยถือเป็นแหล่งหางานของชาวเมียนมาที่สำคัญ ซึ่งมีชาวเมียนมาเข้ามาทำงานหลายล้านคนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในขณะที่การค้าการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศนั้นถือว่าเป็นไปด้วยดีและในระดับรัฐบาลแล้ว ก็ปรากฏว่าเกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจในหลายด้าน รวมทั้งการเปิดต้อนรับนักลงทุนจากไทยของรัฐบาลเมียนมา

ดังนั้น ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นต่อคำตัดสินของไทยถือว่ามีความเปราะบางอย่างมาก โดยเฉพาะหากมองในเชิงประวัติศาสตร์ ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ ซึ่งกรณีของไทยนั้น ประชาชนส่วนใหญ่จะมองอดีตกับเมียนมาว่าเป็นศัตรูคู่แค้นกันมายาว และยิ่งปัจจุบันที่ระดับการพัฒนาของประเทศไทยสูงกว่าเมียนมา ทำให้คนไทยจำนวนมากมองชาวเมียนมาด้วยสายตาไม่สู้ดีนัก แต่ก็ยังต้องพึ่งพาแรงงานจากเมียนมาในยุคที่ไทยต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมอย่างมาก

นั่นหมายความว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศ รวมทั้งความใกล้ชิดและพึ่งพากันระดับประชาชน เป็นไปอย่างแนบแน่นอย่างมาก ดังนั้นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจึงมีความสำคัญอย่างมาก ที่ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ซึ่งประเด็นนี้ในระดับรัฐบาลถือว่าไม่น่าเป็นกังวลมากนัก แต่ที่น่ากังวลมากที่สุดคือระดับประชาชนด้วยกันเอง เนื่องจากแรงงานพม่านับล้านคนที่อาศัยอยู่ในไทยนั้น ล้วนแต่มีความสัมพันธ์กันใกล้ชิดและต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันในชีวิตประจำวัน

เราเชื่อว่าปัญหาความไม่พอใจของประชาชนชาวเมียนมานั้น อาจไม่ได้มีใครอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลัง เหมือนดังที่มีคนในรัฐบาลบางคนเชื่อเช่นนั้น แต่เป็นกระแสจากโลกสื่อสารยุคใหม่ และความเป็นชาตินิยมยุคใหม่ที่เกิดขึ้นในเมียนมาเอง อีกทั้งปัญหาความไม่ชัดเจนในการดำเนินคดีของระดับเจ้าหน้าที่ในช่วงต้น ทำให้เกิดความสับสนเกิดขึ้นในคดีนี้ ซึ่งนำไปสู่การตั้งข้อสงสัยต่อการตัดสินของศาลและอาจเห็นว่าผู้ต้องหาทั้งสองเป็นแพะรับบาปในคดีนี้ ซึ่งทางการไทยต้องการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของการท่องเที่ยว

เราเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศเป็นไปด้วยดีในช่วงที่ผ่านมา แต่ที่น่ากังวลคือความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนที่มีความใกล้ชิดกัน แต่หากเกิดความไม่พอใจต่อกรณีนี้และไม่เข้าใจร่วมกัน ก็อาจนำไปสู่ความขัดแย้งในวงกว้างได้ ซึ่งรัฐบาลจำเป็นอย่างยิ่งต้องสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนคนไทยด้วยเอง แม้ว่าขณะนี้ยังไม่เกิดสถานการณ์อะไรในประเทศ แต่ความขัดแย้งต่อกรณีนี้อาจทำให้เกิดปัญหาระหว่างคนไทยและเมียนมาในประเทศได้โดยง่าย

ดังนั้น เราหวังว่ารัฐบาลน่าจะมีกระบวนการสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในประเทศ และพยายามคลี่คลายอย่างรอบคอบ ซึ่งเราด้วยกับความพยายามของทางการไทยขณะนี้ที่พยายามชี้แจงให้เกิดความเข้าใจถึงกระบวนการยุติธรรมของไทย แต่ที่เราเป็นห่วงคือความเข้าใจระหว่างประชาชนด้วยกัน ที่อยู่ร่วมกันมานานในหลายพื้นที่ของประเทศไทย