ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ กับการทำให้ธุรกิจอยู่รอด

ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ กับการทำให้ธุรกิจอยู่รอด

สวัสดีครับปีใหม่ปีนี้เข้ามาและสัปดาห์สุดท้ายก็กำลังจะผ่านไปแล้วนะครับ

ในปีใหม่นี้ มีเรื่องและปัจจัยหลายเรื่องที่มีโอกาสทำให้การทำธุรกิจของเราและท่านทั้งหลายมี ความท้าทายมาก เมื่อวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมมีโอกาสเข้าร่วมงานสัมมนาและพูดคุย กับผู้ใหญ่และผู้บริหารหลายท่าน หนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจที่มีการสนทนากันนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความท้าทายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ราคาน้ำมันที่ลดลง การเคลื่อน ย้ายของเงินทุนที่จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นจากภายนอกและมีผลกระทบต่อเรา

จากการฟังและสนทนานั้น ประกอบกับผมสังเกตในช่วงที่ผ่านมาประมาณ 1-2 ปี ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนธุรกิจ หรือรัฐบาลเอง พยายามหากุศโลบายในการทำให้เกิด ความสนใจและความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ หลาย ๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพลงในการสื่อความ การนำเอาการ์ตูน หรือการเล่าเรื่องราวแบบ ง่าย ๆ ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่มีความกระชับและเข้าใจง่ายมาเผยแพร่อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งการ สื่อสารที่มีความกระชับและสม่ำเสมอนั้นทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี และสามารถส่งต่อให้กัน และกันเป็นวงกว้างมากขึ้นโดยใช้ระยะเวลาในการสื่อสารน้อย ซึ่งหนึ่งในการสื่อสารที่ ทำให้เกิดความสมานสามัคคี และทำให้เกิดแรงบันดาลใจโดยง่าย คือ การสื่อสารค่า นิยมหลักของคนไทยซึ่งหากผมนำเอาค่านิยมหลักของคนไทย (ซึ่งรวมถึงเรา ๆ ที่เป็นผู้ประกอบการ) ด้วยแล้วนั้น ก็จะเป็นการเพิ่มภูมิป้องกันตัวเองในการดำเนิน การและแข่งขันได้ดีกับคนอื่น ๆ ดีขึ้นด้วย

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการนั้น ประกอบด้วย

1. มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์

2. ซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม

3. กตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์

4. ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

6. มีศีลธรรมรักษาความสัตย์หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน

7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง

8. มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

9. มีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ทำรู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็นมีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมเมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

ซึ่งหากเรานำเอาค่านิยมเหล่านั้นมาดัดแปลงเพิ่มเติมในการดำเนินการธุรกิจของเรานั้น การดำเนินการของธุรกิจเราสามารถนำเอาค่านิยมมาเป็นแนวทางคือ

การทำธุรกิจของเรานั้นเราจักทำธุรกิจให้อยู่รอดได้เราจำเป็นต้องมีการดำเนินการและมีการจัดการเรื่องต่าง ๆ ให้ดีบ่อยครั้งมีคำถามว่าค่าเงินเป็นอย่างไรดอกเบี้ยเป็นอย่างไร AEC เปิดแล้วเป็นอย่างไร ซึ่งคำถามเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็น ปัจจัยที่เกิดจากการกระทำภายนอก แต่หากเราพิจารณาให้ถ้วนถี่แล้วนั้น การเตรียม ตัวจากด้านในนั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญ และอาจจะสำคัญยิ่งกว่าการดำเนินการเพื่อรับ มือภายนอกเสียอีก

ผมจึงขอนำเอาค่านิยมคนไทย 12 ประการมาเป็นแนวทางในการดำเนินการปรับตัว ภายในของการดำเนินการธุรกิจ ซึ่งการดำเนินการปรับตัวภายในนี้นั้นเป็นเสมือนกับ การเตรียมร่างกาย จิตใจ และองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เราสามารถดำเนินการเองได้ให้ พร้อมเสียก่อน และด้วยความเชื่อว่าหากเราเตรียมตัวเองให้พร้อมแล้ว การพัฒนา การต่อสู้ไม่ว่าเรื่องไหนก็แล้วแต่ เรามีโอกาสที่จะอยู่รอด และชนะการดำเนินการนั้น ๆ

ในการทำให้ธุรกิจอยู่รอด และนำเอาค่านิยมมาเป็นหลัก ผมขออนุญาตนำเอาคำหลัก ๆ จัดรวมเป็นกลุ่ม ๆ คือ

เราเป็นธุรกิจและผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และมีฐานเริ่มต้นจากประเทศไทย เราต้องมีความรักและหวงแหนในประเทศของเรา ประเทศไทยมีชัยภูมิที่ดี เป็นศูนย์กลางการค้าและคมนาคมจากหลาย ๆ ประเทศไม่ว่าจะเป็นอาเซียน เอเชีย หรือการค้าข้ามประเทศ ซึ่งด้วยความมีเปรียบในด้านชัยภูมิดังกล่าว มีคนหลาย ๆ คนในหลาย ๆ ประเทศเข้ามาทำการค้าขายและตั้งรากฐานในประเทศ ของเราเพิ่มเติมขึ้นอีกแน่นอนในอนาคต ความรักในดินแดน ในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของเราจะทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันในการทำงานใดๆ ให้ประสบผลสำเร็จได้ไม่ยาก

การค้าขาย หรือการดำเนินการใด ๆ นั้น จำต้องเริ่มต้นและดำเนินการด้วยความตั้งใจ ความซื่อสัตย์ มีระเบียบ เคารพกฎกติกาต่าง ๆ ซึ่งโดยปกติแล้วนั้น กฎต่าง ๆ ที่ดำเนินการออกมาก็เพื่อทำให้เกิดการคุ้มครองสังคมให้มีการดำเนินการไปด้วยความสุข และมีความคุ้มครองบุคคลต่าง ๆ ในสังคมนั้น ๆ อาทิ ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ คนในประเทศ คนนอกประเทศ เป็นต้น ความซื่อสัตย์ และการเคารพกฎต่าง ๆ จะทำให้เกิดความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราที่มีให้กับลูกค้าของเรา

ในการประกอบธุรกิจนั้น การพัฒนาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ไปตามเวลา การแข่งขัน เทคโนโลยี การใช้งาน และอื่น ๆ นั้น เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่อย่างสม่ำเสมอ และเราในฐานะของผู้ทำธุรกิจก็จำต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจ ทำวิจัย มีสติ ก็จะทำให้เราสามารถอยู่รอดได้ในภาวะที่มีความเปลี่ยน แปลงไป

สุดท้ายนั้น ในการทำธุรกิจใด ๆ ก็ต้องทำธุรกิจด้วยความสุจริต และมีความพอเพียง หรือ เพียงพอ ทั้งในด้านการเตรียมการ การหากำไร การดูแลสังคม และคนหรือสิ่ง รอบตัวที่อยู่ในการทำธุรกิจของเรา ซึ่งการทำให้เกิดประโยชน์เป็นองค์รวมนั้นจะทำ ให้การดำเนินการหรือประกอบธุรกิจใด ๆ เกิดความยั่งยืน และได้รับความยอมรับเป็น คู่ค้าคู่สังคมที่อยู่ด้วย

การนำเอาค่านิยมการสำหรับคนไทยมาปรับและสะท้อนอีกมิติของการดำเนินธุรกิจ อาจดูเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย แต่การดำเนินการให้เกิดความเข้าใจและจำได้ของค่านิยมนั้น เป็นเรื่องที่ทำได้ กุศโลบายในการทำให้เกิดความเข้าใจในปัจจุบันมีมากและสามารถ เลือกใช้ได้ เพียงแต่เราขอเวลาของเราสักนิด หยุด.... และทำความเข้าใจ

คนคือผู้ดำเนินการธุรกิจ ธุรกิจเดินได้ด้วยคนที่บริหารและดำเนินการ ดังนั้นธุรกิจจะอยู่ได้ด้วยการกระทำ ... ความช่วยเหลือต่าง ๆ จากคนต่าง ๆ นั้น จะมีผลก็ต่อเมื่อเราเตรียมร่างกาย(ทางธุรกิจ) ของเราให้พร้อม ปัจจัยภายนอกที่มาก็จะไม่มีผลมากนักกับเรานะครับ

เพลงค่านิยม 12 ประการ