รับมือได้ ภายใต้ปัญหาที่มีอยู่

รับมือได้ ภายใต้ปัญหาที่มีอยู่

สารพัดสารพันปัญหาของคน เป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของหัวหน้างานเป็นอย่างมาก

ถ้าจะส่องกล้องมองทะลุเข้าไปภายในหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสัญชาติไทยหรือเทศ จะพบเห็นผู้คนจำนวนมากกำลังสาละวนอยู่กับงาน เพื่อที่จะผลิตผลงานที่ดีมีคุณภาพส่งมอบให้กับลูกค้า ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นจากความทุ่มเท และการเอาใจใส่ร่วมกันจากทั้งผู้บริหารไล่ลงมาจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ แตกต่างกันไปตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละระดับชั้น ซึ่งแน่นอนพนักงานกลุ่มใหญ่สุด และเป็นกองกำลังสำคัญที่สุดทั้งผลิต บริการ และส่งมอบ เรียกว่าทุกขั้นตอนต้องไม่พลาด และไม่ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ก็คือ พนักงานปฎิบัติการ (Staff)


 พนักงานระดับปฏิบัติการจำนวนมากนี้ ล้วนแล้วแต่ต้องมีสังกัด (แผนก ฝ่าย) คอยดูแล ทั้งในแง่เทคนิคผ่านการฝึกอบรม เสริมทักษะ และพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และในแง่ความสัมพันธ์แบบ 360 องศา ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ผู้รับจ้างช่วง ผู้บังคับบัญชาที่อยู่ในลำดับสูงขึ้นไป และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในความครอบครอง แม้แต่โรงงานอุตสาหกรรมที่ไฮเทคสุดๆ ชนิดใช้เครื่องจักรอัตโนมัติทำงานแทนคนเป็นส่วนใหญ่ หรืออุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เต็มไปด้วยแทงค์ (Tank) และท่อ (Pipe) โดยคนงานไม่ต้องไปสัมผัสหรือจับต้องผลิตภัณฑ์ใดๆ ก็ตาม กระนั้นก็ยังต้องใช้คนในการควบคุมดูแล


 ถ้าไปถามหัวหน้างาน (Supervisor) ที่เป็นผู้ใกล้ชิดพนักงานระดับปฎิบัติการมากที่สุด ระหว่างดูแลรักษาเครื่องจักร และดูแลรักษาพนักงาน อันไหนง่ายยาก หรือให้ความสบายใจมากกว่ากัน กลับพบว่าส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดบอกว่า ดูแลรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ง่ายกว่ากันเยอะ เพราะเครื่องจักรไม่ว่าจะสั่งมาจากที่ไหน เมื่อสั่งเข้ามาแล้วจะมีคู่มือการใช้งาน (User Manual) และคู่มือการบำรุงรักษาและแก้ปัญหา (Maintenance & Troubleshooting Manual) มาด้วยเสมอ ทำให้ผู้ใช้งาน ช่าง วิศวกร และผู้บริหารรู้อกรู้ใจเครื่องจักร รู้แม้กระทั่งว่าถ้าออกอาการงอน ส่งรหัสสัญญาณเตือน (warning signal) ออกมา จะต้องดำเนินการตรวจสอบที่จุดไหน และจะต้องแก้ไขอะไร


 ในขณะที่คนที่หน่วยงานต่างๆ รับเข้ามาเป็นพนักงาน นอกจากประวัติการศึกษาและประวัติการผ่านงานแล้ว แทบไม่มีตรงๆ ไหนหรืออะไรบอกได้เลยว่า คนๆ นั้นมีลักษณะนิสัย หรือพฤติกรรมเป็นเช่นไร ถ้าเปรียบง่ายๆ ก็คือไม่มีคู่มือประจำกายติดมาด้วย ดังนั้นจึงต้องใช้ความสามารถของกรรมการคัดสรร และหัวหน้างานในแผนกนั้นๆ ว่าจะคัดกรอง และทำความสัมพันธ์กันอย่างไร หลังจากที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาแล้ว


 สารพัดสารพันปัญหาของคน (People problems) นั้น เป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของหัวหน้างานเป็นอย่างมาก เพราะส่งผลต่องาน และการทำงานภายในหน่วยงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อสกัดเอาปัญหาที่มักพบเจอในหน่วยงานต่างๆ แล้วแยกเอาเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวกับคน หรือเป็นเหตุอันเนื่องมาจากคนออกมา พอจะสรุปได้ดังนี้


 - พนักงานขาดความสนใน และใส่ใจในงานที่รับผิดชอบ
 - พนักงานไม่มาทำงานในเวลาที่กำหนด ทั้งสาย ขาด และลา
 - พนักงานต้องการเปลี่ยนงาน เปลี่ยนแผนก หรือเปลี่ยนไปอยู่กับผู้บังคับบัญชาที่เข้าใจตนเองมากกว่า
 - พนักงานละเลย เพิกเฉย หรือไม่ปฎิบัติตามระเบียบ อาทิ กฎความปลอดภัยในงาน
 - ประสิทธิภาพการทำงานตก ผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย หรือมาตรฐาน
 - ข้อขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน หรือแม้แต่ระหว่างกะของการผลิต
 - การโต้เถียง หรือความไม่พอใจระหว่างพนักงานด้วยกัน
 - พนักงานใหม่อยู่ไม่ทน อยู่ไม่นาน พร้อมที่จะเปลี่ยนบริษัท เมื่อทำไปได้สักพักหนึ่ง
 - การสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ระหว่างสำนักงานกับโรงงาน หรือระหว่างสาขามีปัญหา
 - พนักงานขี้เกียจ ไม่กระตือรือร้น และไม่ทุ่มเท
 - การเอาเปรียบเพื่อนร่วมงานด้วยกัน หรือการสร้างภาระให้แก่หน่วยงานเป็นระยะ


 จะเห็นว่าทั้งหลายเหล่านี้ เป็นแค่ส่วนหนึ่งของปัญหาเกี่ยวกับคนที่พบเจอได้ในทุกองค์การ และหัวหน้างานทุกคนมีโอกาสได้ประสบกันมาทั้งนั้น มากบ้าง น้อยบ้าง จัดการได้บ้างไม่ได้บ้าง หรือจัดการแบบไม่ถูกวิธีก็มี แต่หัวหน้างานที่ดีมีความสามารถ สามารถจะจัดการกับข้อขัดแย้งเหล่านี้ได้อย่างเป็นระบบ เพราะมีแนวทางและวิธีการที่ถูกต้องภายใต้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน


 หัวหน้างานทุกคนจึงควรที่จะมีความสามารถในการนำ และสร้างภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นจนเป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยคำนึงถึงลักษณะของปัญหา ข้อเท็จจริงรอบด้าน วัตถุประสงค์ของการแก้ปัญหา ผลกระทบของมาตรการที่จะนำมาใช้ ผลลัพธ์สุดท้ายที่คาดหวังหลังจากดำเนินการแก้ไขป้องกันแล้ว ซึ่งเป็นหลักการที่หัวหน้างานมืออาชีพ ควรอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเอาไว้ แล้วปรับใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ ยิ่งฝึกฝนและใช้บ่อยเท่าไร ยิ่งเข้าใจและมองปัญหาได้ทะลุยิ่งขึ้น


    ครั้งหน้าจะมาขยายความให้ได้อ่านกันถึงเทคนิคและวิธีการในการสร้างสัมพันธภาพในงาน (Job Relations) อย่าลืมติดตามครับ