ผู้บริโภค Gen Z

ผู้บริโภค Gen Z

คนรุ่น Gen Z (เกิดระหว่างปี2539-2555) มีบทบาทในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในฐานะผู้บริโภคภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

        ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีคน Gen Z ประมาณหนึ่งในสี่ เมื่อไม่นานมานี้บริษัทที่ปรึกษาชื่อดังอย่าง McKinsey เผยแพร่เอกสารเรื่อง What makes Gen Z in Asia different? ออกมา ซึ่งเป็นผลจากการสำรวจผู้บริโภคกว่า 16,000 คนในภูมิภาคนี้ (รวมทั้งคนไทยด้วย) และเปรียบเทียบพฤติกรรมในการบริโภคของคน Gen X เทียบกับพวก Millennials (เกิดระหว่าง 2523-2538) และ Gen X (เกิดระหว่าง 2508-2522)

        สรุปจากงานดังกล่าว พบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภค Gen Z ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นมีประเด็นที่สำคัญอยู่ 5 ประการด้วยกัน

        1) ให้ความสำคัญแต่ก็ให้ความระมัดระวังกับสื่อสังคมออนไลน์ - พบว่าคน Gen Z ใช้เวลากับโทรศัพท์และสื่อออนไลน์มากกว่าคนอีกสองเจเนอเรชั่น แต่ขณะเดียวกันคน Gen Z ก็มีความรู้สึกว่าคนจะแชร์ข้อมูลกันมากเกินไปและมีกังวลเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในโลกออนไลน์

        2) คน Gen Z จะชอบสำรวจเสาะหาทางเลือกในการซื้อที่ถูก คนรุ่นนี้จะมองหาส่วนลดต่างๆ ตลอดเวลา แต่ก็ไม่ยินยอมที่จะลดคุณภาพมาเพื่อให้ได้ราคาที่ถูก คนรุ่นนี้ต้องการของดีที่ราคาถูก

        3) คน Gen Z ต้องการใช้แบรนด์สินค้าที่แสดงถึงเอกลักษณ์ เฉพาะตัวและความเป็นตัวตนของแต่ละบุคคล มีความต้องการแบรนด์ที่ทำให้ตนเองแตกต่างจากคนอื่น แต่ขณะเดียวกันก็ยังต้องการแบรนด์ที่เป็นที่นิยม เป็นที่รู้จักของบุคคลอื่นด้วย

        4) เนื้อหาในสื่อวิดีโอผ่านทางผู้ให้บริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ TikTok จะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ในแบรนด์สินค้าและบริการของคน Gen Z มากที่สุด นอกเหนือนี้สื่อวิดีโอยังส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะเลือกซื้อสินค้าและบริการของคนรุ่นนี้อย่างมากด้วย เมื่อเทียบกับคนรุ่นอื่นแล้ว สื่อวิดีโอจะมีอิทธิพลต่อคน Gen Z มากที่สุด

        5) คน Gen Z ให้ความสำคัญกับเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมไม่แพ้คนรุ่นอื่นๆ ยิ่งถ้าเกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสินค้ารักษ์โลก อาหารออร์แกนิก หรือ ethical fashion ต่างๆ แต่สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเหล่านั้น จะต้องมีแบรนด์ที่เป็นที่รับรู้ และสามารถแสดงออกถึงเอกลักษณ์และสถานะทางสังคมของผู้ใช้ได้ด้วย

        จะสังเกตว่าผู้บริโภค Gen Z จะเป็นกลุ่มที่ท้าทายและยากในการตอบสนอง และเมื่อมองจากสายตาของคน Gen อื่น ดูเหมือนความต้องการของคนรุ่นนี้จะมีความขัดแย้งในตัวเองพอสมควร ในบทความของ McKinsey ยังสรุปประเด็นที่น่าสนใจไว้อีกด้วยว่าถ้าต้องการชนะใจคน Gen Z  ในฐานะผู้บริโภคแล้ว สิ่งที่บริษัทต่างๆ จะต้องให้ความสำคัญประกอบด้วย

  1. สินค้าและบริการที่คนรุ่นนี้จะสนใจ จะต้องมีเอกลักษณ์ มีความเฉพาะตัว สามารถทำให้แตกต่างจากผู้อื่น ประวัติศาสตร์ของแบรนด์หรือของธุรกิจ จะไม่เกิดประโยชน์กับคนรุ่นนี้ยกเว้นแบรนด์ดังกล่าวสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สำหรับแบรนด์เดิมๆ ที่มีมาก่อนแล้วคนรุ่นนี้จะให้ความสำคัญกับเรื่องของความเร็วและนวัตกรรมมากกว่าอดีตที่ผ่านมา
  2. ธุรกิจจะต้องให้ความสำคัญต่อทั้งคุณภาพและราคาที่เหมาะสม คนรุ่นนี้จะมองหาสินค้าและบริการในรูปแบบ เอกลักษณ์ที่เหมาะกับตนเอง แต่ก็ต้องมีคุณภาพที่ดี และราคาที่เหมาะสมด้วย
  3. การทำการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์จะต้องให้ความสำคัญและมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาทางวิดีโอ โดยเนื้อหาที่สื่อออกมานั้นจะต้องมีทั้งข้อมูล ความสนุกและเป็นเนื้อหาที่ก่อนให้เกิดแรงบันดาลใจ
  4. การมุ่งเน้นแต่เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ แต่ก็ต้องสมดุลกับราคาและคุณภาพด้วย และที่สำคัญคือคนรุ่นนี้ คือการส่วนประกอบหรือความเป็นพื้นถิ่นในตัวสินค้าและบริการจะทำให้เกิดเอกลักษณ์และความแตกต่าง

        คนรุ่น Gen Z ถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ท้าทายต่อนักการตลาดและผู้ที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จกับคนรุ่นนี้ได้ จะต้องเริ่มจากความจริงใจ ตรงไปตรงมา แต่ขณะเดียวกันก็จะต้องสร้างสรรค์ และรวดเร็วด้วย.