CEO Blog

สูตร 4 ข้อ เมื่อต้องขอให้ใครเปลี่ยนแปลง

หากท่านผู้อ่านเคยโน้มน้าวใครให้เปลี่ยนแปลง และเจอแรงต้าน อาทิ หัวหน้าไม่เห็นด้วย ลูกน้องดื้อตาใส เพื่อนร่วมงานไม่ใยดี ฯลฯ