คอลัมนิสต์

สุดท้ายเราจะเห็นคำว่าโลก  'ยุคก่อนโควิด' และ'ยุคหลังโควิด'

เชื่อว่าไทยจะพ้นวิกฤตินี้ไปได้ แต่จะทำให้ประชากรของโลกเปลี่ยนพฤติกรรมมหาศาล