"LEARNING FOR LIFE" โครงการเพิ่มทักษะ "วิชาชีพธุรกิจเครื่องดื่ม"

"LEARNING FOR LIFE" โครงการเพิ่มทักษะ "วิชาชีพธุรกิจเครื่องดื่ม"

ดิอาจิโอ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดอบรมทักษะวิชาชีพด้านการบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายใต้โครงการ "LEARNING FOR LIFE"

บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DMHT ผู้นำด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พรีเมียมระดับโลก นำโดย ประวิทย์ บุญนิธิไพสิฐ ซีเนียร์แบรนด์แอมบาสเดอร์ และ ชัชฎา จันทรางศุ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุเจต ตั้งสุข อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ จัดอบรมทักษะวิชาชีพภายใต้โครงการ LEARNING FOR LIFE ของดิอาจิโอให้กับนิสิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

ตัวแทนนิสิตที่ร่วมอบรมในห้องประชุมและผ่านระบบออนไลน์รวมทั้งสิ้น 220 คน เพื่อเสริมทักษะด้าน วิชาชีพธุรกิจเครื่องดื่ม  และการให้บริการอย่างรับผิดชอบ เมื่อเร็วๆ นี้

"LEARNING FOR LIFE" โครงการเพิ่มทักษะ "วิชาชีพธุรกิจเครื่องดื่ม"

โครงการ "LEARNING FOR LIFE" เป็นโครงการอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เบื้องต้น ซึ่งจัดทำโดยบริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ครอบคลุมทักษะด้านสปิริตขั้นพื้นฐาน ขั้นตอนการผลิตของเครื่องดื่มประเภทต่างๆ การให้บริการอย่างมืออาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการให้บริการอย่างรับผิดชอบ

โดยเน้นเนื้อหาขั้นพื้นฐานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์และศิลป์ของอาชีพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบาร์เทนเดอร์ ผู้ให้บริการเครื่องดื่ม หรือผู้ประกอบอาชีพในสายการให้บริการและการท่องเที่ยว มุ่งปูพื้นฐานทักษะที่จำเป็นต่อวิชาชีพที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต เพื่อส่งเสริมทักษะให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว

"LEARNING FOR LIFE" โครงการเพิ่มทักษะ "วิชาชีพธุรกิจเครื่องดื่ม"

DMHT ตั้งเป้าเสริมสร้างทักษะให้แก่ผู้ประกอบอาชีพและนักศึกษาจำนวน 15,000 คน ในโครงการ LEARNING FOR LIFE ภายในปี 2573 โดยดำเนินภายใต้แผนงาน SOCIETY 2030 – SPIRIT OF PROGRESS ของบริษัทฯ ทั้งยังส่งเสริมให้มีผู้เข้าร่วมการอบรมเพศหญิงเป็นจำนวน 50 เปอร์เซ็นต์ เพื่อสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้และการเติบโตในสายงานอย่างเท่าเทียมกัน