กรมสรรพสามิต รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564

กรมสรรพสามิต รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 Digital Government Awards 2021

การมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 Digital Government Awards 2021 ทาง กรมสรรพสามิต ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก จากผลงาน การให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต (Excise Smart Service)