AIT ลงนามข้อตกลงคุณธรรม

AIT ลงนามข้อตกลงคุณธรรม

ระหว่างหน่วยงานรัฐ ผู้ประกอบการ และผู้สังเกตการณ์ ทั้งนี้เพื่อแสดงเจตนารมย์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี หรือ AIT นายสรศักดิ์ เพียรเวช (ที่ 3 จากขวา) เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมลงนามในแบบข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) 3 ฝ่าย ระหว่างหน่วยงานรัฐ ผู้ประกอบการ และผู้สังเกตการณ์ ทั้งนี้เพื่อแสดงเจตนารมย์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในโครงการจ้างงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ในวงเงิน 3,351 ล้านบาท