FIA/MICHELIN SAFE ON THE ROAD ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกนิรภัย

FIA/MICHELIN SAFE ON THE ROAD ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกนิรภัย

จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 กิจกรรมโครงการ FIA/MICHELIN SAFE ON THE ROAD ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกนิรภัย 9 ก.ค.นี้

นายเสกสรรค์ ไตรอุโฆษุ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามมิชลิน จากัด จัดโครงการ FIA/MICHELIN SAFE ON THE ROAD ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกนิรภัย ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ และ FIA (The Fédération Internationale de l'Automobile) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสานึกการขับขี่อย่างปลอดภัย และถูกกฎจราจร โดยมีเป้าหมายมอบหมวกนิรภัย 2,000 ใบ ให้กับเด็กนักเรียน ประชาชนและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์” อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น.

สาหรับกิจกรรมครั้งนี้มี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายประยงค์ จันทรเต็ง นายอาเภอบ้านโป่ง และนางพัชราภรณ์ ริปุฤทธิชัย ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคี คุณูปถัมภ์” ร่วมเปิดงาน โดยภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ปิดท้ายด้วยการปล่อยขบวนคาราวานบิ๊กไบค์จากกลุ่ม "กานันตาบลท่าผา" ที่ได้รวมตัวกันออกมาทาความดีขี่รถตระเวนรอบเมืองช่วยประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว กับ ผู้สัญจรได้ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและถูกวินัยการจราจร