FAO กล่าวยกย่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

10 เมษายน 2561
2104

"FAO กล่าวยกย่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทูตพิเศษของสหประชาชาติด้านการขจัดความหิวโหยในการประชุมภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

เช้าวันที่ 9 เมษายน ในเวทีการประชุม สมัชชาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ 34 ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ นางกุณณ์ทาวี กถิรสาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ และผู้แทน FAO ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ได้กล่าวยกย่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทูตพิเศษ (Special Ambassador) ของสหประชาชาติ ด้าน Zero Hunger (การขจัดความหิวโหย)

ซึ่งพระองค์ได้ทรงงานด้านการพัฒนาโภชนาการและความมั่นคงอาหารมาอย่างต่อเนื่อง ทรงผู้นำและต้นแบบในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารและปรับปรุงโภชนาการของเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารในการประชุม FAO ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายธนวรรษเทียนสินอัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม เข้าร่วมประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ในการประชุมสมัชชา เอฟเอโอ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ 34 ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ

  • 1/1
แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All