กอช.ให้สมาชิก หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เข้าบัญชีเงินออม

28 มีนาคม 2561
2,712

กอช. ให้สมาชิก “หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เข้าบัญชีเงินออม” ได้แล้ว พร้อม 5 ธนาคารรัฐ ร่วมขับเคลื่อนการออมภาคประชาชน

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า ประชาชนทั้งที่เป็นแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบยังมีปริมาณการออมเพื่อการชราภาพในระดับที่น้อยมาก มีสาเหตุสำคัญมาจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการทางการเงิน เมื่อมีเงินจะเลือกใช้จ่ายก่อน พอเหลือจึงเก็บออมไว้ รวมถึงยังขาดการตระหนักรู้และเห็นความจำเป็นการวางแผนทางการเงินที่มั่นคงด้วยตัวเอง โดย กอช. เป็นกลไกหนึ่งของภาครัฐในการขับเคลื่อนการออมภาคประชาชนและสร้างเสริมวินัยการออมแก่แรงงานนอกระบบให้มีการออมเงินที่มากพอ โดยการออมสม่ำเสมอและต่อเนื่องในระยะยาว จะช่วยให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอในวัยเกษียณอายุ ซึ่งผู้สูงอายุควรจะมีเงินใช้แต่ละเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ต่อเดือนก่อนเกษียณ โดยในกลุ่มแรงงานนอกระบบยังมีการออมที่น้อยมากเมื่อเทียบกับกลุ่มข้าราชการที่มีระบบการออมภาคบังคับ ทำให้ผู้เป็นข้าราชการจะมีเงินออมไว้ใช้ในแต่ละเดือนหลังเกษียณ เฉลี่ยร้อยละ 60–70 ของรายได้ต่อเดือนก่อนเกษียณส่วนแรงงานกลุ่มอื่นมีเงินออมไว้ใช้ในแต่ละเดือนหลังเกษียณอายุ เฉลี่ยเพียงร้อยละ 20 ของรายได้ต่อเดือนก่อนเกษียณอายุ

การเปิดตัวบริการวางแผนการออมกับ กอช. ผ่านระบบหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) พร้อมธนาคารรัฐ 5 แห่ง ประกาศเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อนการออมภาคประชาชน เพื่อร่วมส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการและให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการออมเงิน การวางแผนการเงินเพื่อยามเกษียณ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ กอช. เพื่อให้ประชาชนที่เป็นนักเรียน นักศึกษา แรงงานนอกระบบ ได้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ กอช. โดยมุ่งเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจออมและสมัครสมาชิก กอช. มากขึ้น

“โดยเฉพาะระบบหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ จะทำให้ผู้เป็นสมาชิก กอช. จากเดิมต้องไปฝากเงินออมที่หน่วยบริการ จะได้รับความสะดวกในการออมมากขึ้น นำไปสู่การออมอย่างต่อเนื่องและเกิดวินัยการออมกับ กอช. โดยมีรัฐช่วยออมเพิ่มให้อีกทางหนึ่ง พร้อมรับบำนาญ เพื่อเป็นหลักประกันรายได้ในวัยเกษียณ”

ทั้งนี้ นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวขอบคุณธนาคารของรัฐทั้ง 5 แห่ง ที่ร่วมขับเคลื่อนการออมภาคประชาชน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญช่วยให้มีประชาชนที่ยังไม่ได้รับการดูแลด้านบำนาญจากรัฐ ได้เข้าถึงและสนใจสมัครเป็นสมาชิก กอช. มากขึ้น

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า กอช. ได้รับเกียรติจากธนาคารรัฐ 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) หรือ ธพว. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อนการออมภาคประชาชน โดยร่วมกับ กอช. เดินหน้าส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ นักเรียน นักศึกษา และแรงงานนอกระบบ ได้สมัครเป็นสมาชิก กอช. มากขึ้น รับสิทธิรัฐสมทบเงินออมเพื่อบำนาญ พร้อมเพิ่มการอำนวยความสะดวกให้สมาชิก กอช. สามารถออมได้อย่างต่อเนื่อง

กอช. ได้เปิดบริการให้สมาชิกสามารถออมได้สะดวกและต่อเนื่องแล้ว ผ่านระบบบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เพื่อส่งเป็นเงินสะสมสมาชิก กอช. เข้าในบัญชีกองทุน โดยสามารถหักบัญชีอัตโนมัติได้ตั้งแต่ 50-1,100 บาทต่อเดือน ซึ่งมีธนาคารของรัฐ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และ ธอส. ที่เป็นหน่วยบริการ กอช. พร้อมดำเนินการ โดยบัญชีเงินฝากที่ต้องการให้หักอัตโนมัติเพื่อส่งเข้าบัญชีกองทุน จะต้องเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารใดธนาคารหนึ่งใน 4 ธนาคาร และเจ้าของบัญชีเงินฝากต้องไปดำเนินการด้วยตนเอง ได้ที่ธนาคารของรัฐทั้ง 4 แห่งทุกสาขาทั่วประเทศ และไม่จำเป็นต้องเป็นธนาคารที่สมัครสมาชิก กอช. ไว้ ซึ่งเจ้าของบัญชีเงินฝากไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก กอช. ก็ได้ เช่น ผู้ปกครองที่เป็นข้าราชการสามารถแจ้งให้หักบัญชีเงินฝากตนเองเข้าบัญชีเงินออม กอช. ของสมาชิกที่เป็นลูกหลานได้ โดยระบบจะดำเนินการหักเงินอัตโนมัติทุกวันที่ 20 ของแต่ละเดือน หากบัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอตามจำนวนที่แจ้งไว้ให้หักอัตโนมัติ ระบบจะไม่นำไปสมทบเป็นยอดการหักบัญชีอัตโนมัติในเดือนถัดไป

“สำหรับบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เพื่อเข้าบัญชีเงินออม กอช. นับเป็นอีกหนึ่งก้าวความสำเร็จที่ กอช. ได้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับภาคีธนาคารของรัฐทั้ง 4 แห่ง เพื่อร่วมกันอำนวยความสะดวกให้สมาชิก กอช. ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาส่งเงินออมที่หน่วยบริการ แต่ยังสามารถออมกับ กอช. ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีรัฐช่วยสมทบเงินออมนั้นด้วย นำไปสู่การช่วยเสริมสร้างให้สมาชิก กอช. ได้มีเงินก้อนหนึ่งจากการออมสามารถใช้พึ่งพาตนเองได้หลังเกษียณอายุ ซึ่งช่วยลดภาระการดูแลของรัฐ สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งการออมของประชาชน คืออนาคตของชาติ”

นางอรนุช ศิรประภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารมีความพร้อมในการสนับสนุนการดำเนินงานของ กอช. เพื่อร่วมขับเคลื่อนการออมภาคประชาชนตามนโยบายรัฐบาล สำหรับบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เพื่อนำส่งเงินสะสมงวดถัดไป เป็นการเพิ่มช่องทางให้สมาชิก กอช. นำส่งเงินสะสมได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งสมาชิกที่มีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทยสามารถสมัครใช้บริการได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก นอกจากนี้ธนาคารอยู่ระหว่างการพัฒนาสร้าง Barcode และ QR Code ร่วมกับ กอช. เพื่อให้สมาชิกสามารถนำส่งเงินสะสมผ่านเครื่อง ATM, Internet Banking, และ KTB Netbank ได้สะดวกมากขึ้น

นางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ อำนวยความสะดวกให้สมาชิก กอช. สมัครใช้บริการผ่านสาขาที่มีเครือข่ายการให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ มากกว่า 1,000 สาขา การให้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ เป็นเรื่องที่อำนวยความสะดวกกับสมาชิก เช่นเดียวกับการหักค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า) ลดภาระในการเดินทางมาส่งเงินออม ลดการหลงลืม เป็นการวางแผนการออมอย่างสม่ำเสมอ โดยมีผู้สมัครสมาชิก กอช. ผ่านธนาคาร ออมสินสะสมแล้ว จำนวนกว่า 200,000 ราย และ มีสมาชิกส่งเงินออม กอช. ผ่านธนาคารออมสินแล้วรวมกว่า 1,000 ล้านบาท ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่ธนาคารจะได้เชิญชวนให้ลูกค้าเดิมสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ รวมถึงเชิญชวนลูกค้ารายใหม่สมัครสมาชิก กอช. และสมัครใช้บริการหักบัญชีในคราวเดียวกัน

นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 2 ปี 7 เดือน ที่ กอช. ได้ดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบัน ธ.ก.ส. ได้ให้ความร่วมมือในทุกๆ ด้าน เป็นผู้ให้บริการรับสมัครสมาชิก รับเงินออม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมประชาสัมพันธ์เชิญชวนลูกค้าให้เห็นความสำคัญของการออม การออกบูธจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งในปัจจุบัน ธ.ก.ส. มีการพัฒนาระบบบริการของธนาคารให้ก้าวสู่ยุคดิจิตอล 4.0 มากขึ้น ดังนั้น ธ.ก.ส. จึงยินดีอย่างยิ่งที่จะให้ความร่วมมือกับ กอช. ในการพัฒนาระบบบริการในอนาคต ซึ่ง ธ.ก.ส. มุ่งที่จะนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาให้บริการกับสมาชิก กอช. เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิก กอช. สามารถเลือกใช้บริการกับ ธ.ก.ส. ได้ตามความสะดวกและความต้องการของสมาชิก ไม่ว่าจะใช้ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ผ่านระบบหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือผ่านระบบ ธ.ก.ส. A-Mobile ตู้ ATM หรือ ร่วมพัฒนาผ่านระบบ Prompt Pay หรือระบบ Mobile Application ของ กอช. เป็นต้น

นายวิทยา แสนภักดี รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานการตลาด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ธนาคารรับเป็นช่องทางการรับสมัครและรับเงินสะสมของ กอช. ผ่านหน้าเคาน์เตอร์สาขาของธนาคารตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 พบว่ามีลูกค้าประชาชนแสดงความสนใจเข้ามาสอบถามรายละเอียดอย่างต่อเนื่อง และขณะนี้ ธอส. พร้อมสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการให้บริการแก่สมาชิก กอช. ที่ต้องการหักเงินบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เพื่อส่งเงินออมสะสมกับ กอช. ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพียงมีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์กับ ธอส. พร้อมแจ้งความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อนำส่งเงินสะสม โดยเชื่อว่าการส่งเงินออมสะสมผ่านการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติจะช่วยให้สมาชิกได้รับความสะดวกในการออมเงิน เกิดการเก็บออมได้อย่างสม่ำเสมอ และมีเงินไว้ใช้จ่ายยามชราจำนวนมากยิ่งขึ้นได้

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) หรือ ธพว. กล่าวว่า ปัจจุบัน SME Development Bank มีฐานลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีประมาณ 1 แสนราย ธนาคารจึงยินดีพร้อมร่วมเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่สาธาณชนในวงกว้าง ทั้งผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เป็นฐานลูกค้าของธนาคาร ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร รวมถึงการส่งเสริมให้นายจ้างสมทบเงินนำส่งให้กับลูกจ้าง ซึ่งในอนาคตจะมีสิทธิประโยชน์กลับมายังนายจ้างเช่นกัน อีกทั้งในระยะยาวช่วยให้เกิดสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างอีกด้วย แนวทางดังกล่าวยังช่วยยกระดับให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้มีความพร้อมและมีความรู้ด้านการเงินเมื่อถึงวัยเกษียณ เสมือนมีไม้ค้ำยันที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ต้นกล้าเติบโต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงต่อไป

ผู้สนใจสมัครสมาชิก กอช. สามารถตรวจสอบสิทธิสมัครด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ กอช. www.nsf.or.th และติดต่อสมัครได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ธอส. ทุกสาขา ในวันและเวลาทำการของธนาคาร รวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชนที่เข้าร่วม และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนเงินออม 02-049-9000

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง