ประกาศแต่งตั้ง5กรรมการธนาคารออมสิน

21 กุมภาพันธ์ 2561
5,236

ลงราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง "5กรรมการ" ธนาคารออมสิน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๘ ธันวาคม ๒๕๕๘) อนุมัติให้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน รวม ๑๐ คน ซึ่งในจํานวนนี้มี นายพิพัฒน์ ขันทอง ผู้แทนกระทรวงการคลัง และ นายชูศักดิ์ สาลี เป็นกรรมการด้วย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน เพิ่มเติม จํานวน ๒ คน ซึ่งในจํานวนนี้มีนายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการด้วย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และได้มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ นายพิพัฒน์ ขันทอง และ นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ได้ลาออกจากตําแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตามลําดับ และ นายชูศักดิ์ สาลี พ้นจากตําแหน่ง เนื่องจากมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และเนื่องจากยังมีตําแหน่งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสินว่างอยู่อีก ๒ ตําแหน่ง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน จํานวน ๕ คน และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้

๑. นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ กรรมการ
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
๒. นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ กรรมการ
๓. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ กรรมการ
(เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)
๔. รองศาสตราจารย์เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการ
(เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)
๕. นายยรรยง เต็งอํานวย กรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง