กสร. เล็งยกระดับมาตรฐานแรงงานเฉพาะด้าน

1 กุมภาพันธ์ 2561
1,406

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เล็งยกระดับมาตรฐานแรงงานเฉพาะด้านสู่ระดับสากล

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กสร.นำมาตรฐานแรงงานไทย (Thai Labour Standard: TLS) หรือทีแอลเอส มาส่งเสริมให้นายจ้างนำไปใช้ในสถานประกอบกิจการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกจ้างและแสดงถึงความรับผิดชอบทางสังคม โดยเฉพาะประเด็นที่ต้องคำนึงถึงการใช้แรงงานที่เป็นธรรมซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยทีแอลเอสเป็นระบบบริหารจัดการด้านแรงงาน ซึ่งจะช่วยให้นายจ้างสามารถบริหารงานแรงงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ควบคู่ไปกับ การเพิ่มผลิตภาพด้านแรงงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งจากเดิมสถานประกอบกิจการที่นำทีแอลเอสไปใช้ต้องจัดทำให้ครอบคลุมทั้งเรื่องสภาพการจ้างการทำงาน สวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ และความปลอดภัยในการทำงาน

“ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับสถานประกอบกิจการทุกประเภทและทุกขนาด นายจ้างมีความเข้าใจการจ้างงานที่ให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานได้ง่ายขึ้น และยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น กสร.ได้มีแนวนโยบายจัดทำมาตรฐานทีแอลเอส เฉพาะด้าน โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านคุ้มครองแรงงาน ด้านความปลอดภัย และด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ เพื่อเป็นทางเลือกให้สถานประกอบกิจการที่มีความพร้อมในแต่ละด้านได้ปฏิบัติเฉพาะด้านนั้นๆ ก่อน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อกำหนดในแต่ละด้านเพื่อให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และชัดเจนต่อการนำไปใช้ของสถานประกอบกิจการ โดยจะเร่งประกาศใช้ให้ทันภายในปี 2561” อธิบดี กสร.กล่าว

ทั้งนี้ การจัดทำทีแอลเอสเฉพาะด้าน จะเป็นเครื่องมือในสถานประกอบกิจการนำไปใช้ในการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานสากลได้ง่ายยิ่งขึ้น ตลอดจนแรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กสร.โทร.0 2245 7211

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง